На първото си заседание за 2018 година Общински съвет-Трън ще определи възнагражденията на два кмета и на общинските съветници

Общински съвет-Трън ще проведе първото си заседание за 2018 година. Дневният ред на сесията, която ще се проведе на 31 януари е съставен от 17 точки, научи Zapadno.com от покана за заседанието, отправена от сайта на общинската администрация.

Сред точките, които Общинския съвет ще разглежда са приемане на бюджета на Община Трън за 2018 година, определяне на възнагражденията на кметовете на трънските села Филиповци и Туроковци, както и тези на общинските съветници, които участват в сесиите и Комисиите към местния мини парламент. Съветниците ще разглеждат и одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура-„Реконструкция на довеждащ водопровод за град Трън от преходен резервоар до напорен резервоарV=2000m3”, през поземлени имоти държавна, общинска и частна собственост в землищата на село Банкя и град Трън. Друга точка в дневния ред е приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година на Община Трън. Отчет за дейността на Общински съвет-Трън и неговите комисии за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017 година също ще бъде разгледан.

Заседанието ще се проведе на 31 януари (сряда) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън. Вижте дневния ред на предстоящото заседание:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Приемане на бюджета на Община Трън за 2018г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Определяне на трудово възнаграждение на Кмет на кметство с.Филиповци и Кмет на кметство с.Туроковци.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Определяне на възнагражденията на общинските съветници за участие в комисии и сесии на Общински съвет Трън.

                                                   Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. 4. Културен календар на НЧ”Гюрга Пинджурова-1895” – гр.Трън,община Трън за 2018 год.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура-„Реконструкция на довеждащ водопровод за гр.Трън от преходен резервоар до напорен резервоарV=2000m3”, през поземлени имоти държавна, общинска и частна собственост в землищата на с.Банкя и гр.Трън

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Одобряване на проект за изменение на урегулиран поземлен имот“За обществени нужди“ , кв.30 по ПУП на с.Рани луг.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. на Община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление през 2017г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Определяне на имоти с НТП пасища, мери и ливади за общо ползване и за индивидуално ползване за  община Трън  по реда на чл.37и , ал. 3 от ЗСПЗЗ и процедури по реда на чл. 37и, ал. 4-12 ЗСПЗЗ .

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№20

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. 11. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№21

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. 12. Предоставени земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№22

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставени земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост. Вх.№23

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№24

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№25

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 1. Отчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периода 01.07.2017г. – 31.12.2017г.

Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС

 

17.Питания.

 

                                                                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Харалампиев

Виж също...

Loading...