Ловно-рибарско сдружение „Руй“-Трън с общо събрание, на което ще се приеме програмата за работа на сдружението през 2018 година

Управителният съвет на Ловно-рибарско сдружение „Руй“-Трън свиква общо събрание на пълномощниците през месец март, научи Zapadno.com.

Общото събрание се свиква на основание член 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и член 25, точка 5 от устава. Общото събрание на пълномощниците ще се проведе на 23 март 2018 година в 10 часа в ресторант-гостилницата на площад “Владо Тричков” в град Трън.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на Ловно-рибарско сдружение „Руй“ за 2017 година;

2. Отчет на КК за 2017 година;

3. Приемане на програма за работа на сдружението през 2018 година;

4. Финансов отчет за 2017 година и бюджет за 2018 година;

5. Утвърждаване на сумата за членски внос за 2019 година;

6. Разни.

При липса на кворум на основание член 27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел събранието ще се проведе същия ден в 11 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Виж също...

Loading...