Административният съд отмени разпоредба от Наредба на Община Трън, която е издадена при съществени нарушения

С Решение №48 от 7 февруари 2018 година по административно дело 610/2017 Административен съд-Перник отмени по протест на Окръжна прокуратура-Перник като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трън, приета с решение № 82 от 27 август 2008 година на Общински съвет-Трън, взето по протокол № 9 от редовно заседание на Общински съвет-Трън, проведено на 27 август 2008 година, която гласи: „При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2% от неговата цена или данъчна оценка, съгласно чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)“, съобщиха от пресцентъра на Върховен административен съд.

Наредбата и в частност оспорената разпоредба на чл. 40, ал. 3, е издадена при съществени нарушения на административно-производствените правила, действали към 27 август 2008 година, който порок води до извод за незаконосъобразност и е основание за отмяна на разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредбата на основание чл. 146, т. 3, във вр. с чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс. Разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Наредбата, предмет на протеста, е издадена в нарушение и на материалния закон, което води до нейната незаконосъобразност на основание чл. 146, т. 4, във вр. с чл. 196 от Административнопроцесуалния кодекс.

Виж също...

Loading...