Общински съвет-Трън ще разглежда финансиране по споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Трън

Общинският съвет на Трън ще проведе заседание в четвъртък (15 февруари). Сесията, която е съставена от 14 точки в дневния ред ще се проведе в заседателната зала на Община Трън и ще започне в 14:00 часа, съобщават от сайта на общинската администрация.

Общинските съветници ще разглеждат точки в дневния ред като: приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина, приемане на отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Трън за 2017 година, провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, собствено финансиране по споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Трън, както и други теми по докладни, които може да разгледате в приложения дневен ред.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Приемане на Наредба за уславията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

2. Собствено финансиране по Споразумение №РД-02-30-91/13.05.2016 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

3. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ООД-Перник.

Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС

4. Даване на съгласие за промяна на ПУП – План за регулация на с.Милославци, кв.21 в частта на УПИ I – 211, с което да се  създадат нови урегулирани поземлени имоти : УПИ ХII-211 и УПИ I-211.

                                                   Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

5. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ бунгало №4 със ЗП 64 кв.м. в гр.Трън и одобряване на продажната му цена.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

6. Допълване на списъка по Решение №10/31.01.2018г. на ОбС Трън. за имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване по реда на чл.37и от ЗСПЗЗ.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

7. Приемане на отчета за дейността на МКБППМН при  община Трън за 2017г.

Внася Б.Харалампиев-Председател ОбС

8. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№41

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

9. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№42

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

10. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№43

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

11. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№44

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

12. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№49

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

13. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№51

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№52

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 

15. Питания.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...