Брутният вътрешен продукт за област Перник е нараснал с 13 % през 2016 година, а брутната добавена стойност е била 741 милиона лева

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Перник през 2016 година е 859 милиона лева. Това нарежда областта на 26 място в страната. В сравнение с 2015 година обемът му в номинално изражение нараства с 13.0 %. Произведеният в областта БВП е 0.9 % от общия за страната. На човек от населението се падат 6 895 лева от стойностния обем на показателя, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Брутен вътрешен продукт в област Перник по години

Брутният вътрешен продукт по пазарни цени е крайният резултат от производствената дейност на резидентните производствени единици. Той може да се дефинира по три начина:

а) БВП е сума от брутната добавена стойност, създадена от различните институционални сектори или различните отрасли на икономиката, плюс данъците минус субсидиите върху продуктите (които не са разпределени по сектори и отрасли). БВП е балансова позиция в състава на производствената сметка за националната икономика.

б) БВП е сума от категориите крайно използване на продукти и услуги от резидентите институционални единици (фактическо крайно потребление и бруто капиталообразуване) плюс износа на стоки и услуги минус вноса на стоки и услуги.

в) БВП е сума от генерираните доходи в състава на сметка „Формиране на дохода” (компенсация на наетите, данъци върху производството и вноса минус субсидии, брутен опериращ излишък и смесен доход).

Създадената през 2016 година брутна добавена стойност (БДС) в област Перник се увеличава в сравнение с 2015 година с 12.8 % и възлиза на 741 милиона лева. Създадената в областта БДС е 0.9 % от общата за страната. Брутната добавена стойност (БДС) по базисни цени е балансираща позиция в състава на производствената сметка, изчислявана като разлика между произведената брутна продукция по базисни цени (преди начисляването на данъци върху продуктите и услугите, включително субсидиите върху продуктите) и междинните производствени разходи по цени на купувач.

Относителни дялове на икономическите сектори в брутната добавена стойност в област Перник през 2015 и 2016 година

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 454 милиона лева и представлява 61.3 % от общата БДС за областта. В сравнение с 2015 година относителният и дял намалява с 3.7 процентни пункта. През 2016 година добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 241 милиона лева и представлява 32.5 % от общата БДС за областта. Спрямо 2015 година нейният относителен се увеличава с 4.6 %. Относителният дял на аграрния сектор представлява 6.2 % от добавената стойност на областта и е в размер на 46 милиона лева, което е с 0.9 процентни пункта по-малко в сравнение с 2015 година.

Виж също...

Loading...