Проект на Агенция по заетостта и Европейския социален фонд ще помогне на безработни лица от Трън и Брезник да имат работа за 12 месеца

Проект “Работа” ще обхване общините в област Перник, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца. Проектът ще обхване общините Трън, Ковачевци, Земен и Брезник. Това съобщи специално за Zapadno.com директорът на дирекция “Бюро по труда”-Перник Росен Симеонов.

Процентът на безработица в община Трън продължава да е най-висок от общините в област Перник. Нивото на безработица в съседната община Брезник е на четвърто място от шестте общини в региона. За Трънско по проект “Работа” ще бъдат предвидени повече финансови средства заради големия процент на безработица.

Близо 9 700 безработни и неактивни лица ще бъдат наети през 2018 година по новия проект „Работа”, който стартира на 16 февруари. Той е продължение на успешната реализация през миналата година на пилотната програма „Работа”, която обхвана общините с най-висока безработица в Северозападна България и благодарение на която до края на 2017 година. 1 139 безработни от региона бяха включени в заетост. Конкретният бенефициент по проект „Работа” е Агенцията по заетостта. Предвижда се изпълнението на проекта да е с национален обхват и да се прилага в 193 общини, в които безработицата е над средната за страната за предходните 12 месеца. Определеният бюджет е в размер на 80 милиона лева, осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. За област Перник включените общини в проекта са Брезник, Трън, Земен и Ковачевци.

През 2018 година обхватът на проект „Работа” ще бъде разширен в сравнение с пилотното изпълнение на програмата от миналата година. Освен продължително безработни в него ще се включат и неактивни лица, които ще бъдат активирани от наети към съответните общини специалисти. Безработните и активираните неактивни лица ще бъдат наемани на пълно или непълно работно време (най-малко 4 часа на ден) за период до 12 месеца и ще получават възнаграждение равно на минималната заплата. По заявка на работодателя може да бъде осигурен и наставник, който също ще е част от целевата група на проекта. Има възможност заетостта да се комбинира с обучение, за да може наетите да придобият трудови навици и да успеят да останат на пазара на труда и след края на финансирането на програмата. Приемът на документи по проект „Работа” започва на 16 февруари 2018 година в бюрата по труда в страната и ще продължи до 9 март 2018 година включително, като ще има възможност за подаване и на електронни заявки на официалния сайт на Агенцията по заетостта, съобщават от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Агенцията по заетостта припомня, че пилотната програма за обучение и заетост „Работа“ стартира на 1 септември 2017 година в 14 общини от областите Видин, Враца и Монтана с финансиране от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Към 31 декември 2017 година по нея са разкрити 1 139 работни места. Сключени са договори със 72 работодатели, като 58 от тях са от частния сектор. 1 061 лица ще продължат да работят и през 2018 година.

Целите на проект “Работа” са: Преодоляване на регионалните диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на безработни лица (включително от неравностойно положение на пазара на труда), от райони с високо равнище на безработица. Цел на проекта е и повишаване на икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в различни форми на обучения и заетост. Целенасочена подкрепа ще бъде предоставяна към дълготрайно безработните лица с цел преодоляване на пречките и създаване на предпоставки за включването им в заетост. Операцията ще спомогне за справяне с дисбаланса в разпределението на работната сила и безработицата в малките населени места, в които е налице неблагоприятна демографска ситуация. Това от своя страна ще осигури превенция от трайно намаляване на населението в трудоспособна възраст в тези региони, като се осигурят възможности за заетост и разкриване на нови работни места.

Дейностите, които обхваща проекта са:

Активиране на неактивни лица в определените региони, посредством наемане на специалисти по активиране към съответните общини.

Мотивиране на безработни лица за активно поведение на пазара на труда, включително предоставяне на специфични консултации с акцент към дълготрайно безработни лица от служители на Центровете за заетост и социално подпомагане.

Предоставяне на обучение чрез издаване на ваучери за придобиване или повишаване на професионалната квалификация (но не по-висока от втора квалификационна степен) на безработни лица, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.

Предоставяне на обучение чрез издаване на ваучери за придобиване на ключови компетентности на безработни лица, съгласно индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.

Наемане на лицата от целевите групи на пълно или непълно работно време (най-малко на 4 часа) за период до 12 месеца.

Осигуряване на наставник (представител на целевата група) на наетите по проекта лица за не повече от 12 месеца.

Целева група на проект работа са безработни и неактивни лица. Минимум 2/3 от включените лица в дейностите по проекта при един работодател трябва да бъдат от следните приоритетни групи: дълготрайно безработни лица и новорегистрирани като безработни лица (икономически неактивни лица), които по информация от Национална агенция по приходите не са работили през предходните 12 месеца. Бюджетът на проекта е 80 000 000 лева, от които 68 000 000 лева (85 %) са от Европейския социален фонд, а 12 000 000 лева (15 %) са от Национално съфинансиране. Продължителността на проекта е до 2019 година.

Виж също...

Loading...