Административният съд прекрати производство по протест на Окръжна прокуратура срещу подзаконови нормативни актове приети от Общински съвет-Брезник

Административен съд-Перник с определение от 27 февруари 2018 година, постановено в закрито заседание, прекрати производството по административно дело № 595 по описа за 2017 година, образувано по протест на Окръжна прокуратура-Перник срещу разпоредбите на чл. 21, ал. 3, чл. 42, ал. 1, чл. 42, ал. 1, т. 5, чл. 56, ал. 5 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник.

По делото са постъпили доказателства, че на редовно проведено заседание на 5 февруари 2018 година, Общински съвет-Брезник с решение № 565 от същата дата е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Брезник, с която е отменил изцяло или изменил оспорените разпоредби и същите към настоящия момент не съществуват. С оглед на това за вносителя на протеста е отпаднал правния интерес от оспорването, защото е постигнат целеният от него краен резултат, съобщиха от Административен съд-Перник.

Виж също...

Loading...