Отново 400 лева е спечелила Община Трън от туризъм през 2017 година, като издръжката само на музеите е била 40 000 лева

Община Трън публикува на своя уебсайт отчет за изпълнението на бюджета си през 2017 година, видя репортер на Zapadno.com. От него става ясно, че Трън има много добра финансова дисциплина. Собствените приходи на общината надхвърлят 2 милиона лева, а разходите и са над 6 милиона лева. Разликата се покрива с трансфери от държавния бюджет и с малко намаляване на наличните средства по банковите сметки на администрацията.

За поредна година планираните приходи от 1000 лева годишно от туристически данък са изпълнени почти на половина, като в бюджета на общината са постъпили едва 450 лева, което е с 16 лева по-малко от 2016 година. От данъците за имотите и колите на населението обаче са постъпили над 150 хиляди лева и като цяло приходите от данъци са надхвърлили първоначално планираните.

Над 1,6 милиона лева са влезли в хазната на пограничната община от продажба на услуги, стоки и продукция, която се изразява предимно в продажба на дървесина. През декември Zapadno.com информира своите читатели, че Общината прави корекция на бюджета заради повишен добив на дървесина от общинското предприятие „Трънска гора“.

Преизпълнен е бюджетният план и за приходите на Общината от наеми на земя и имущество, както и от събирането на общински такси. Те са съответно 183 776 лева и 238 242 лева.

По отношение на направените разходи на първо място са заплатите и издръжката на общинските дейности. От общо над 6 милиона разходи през 2017 година разходите за издръжка, заплати, осигуровки и други подобни плащания са над 4,5 милиона лева. Прави впечатление, че Общината е отделила 132 479 лева субсидии и трансфери за организации с нестопанска цел, докато непредвидените избори през 2017 година са стрували 65 848 лева.

Над 60 хиляди лева са били предвидени за работата на музеите в общината, но от тях са разходвани 39 342 лева. Същевременно разходите за читалището са били увеличени от 124 хиляди до над 132 хиляди лева. Почти толкова са отделени и за спортните бази и възможността за спорт. Над пет пъти повече средства са отишли за дейностите по селско и горско стопанство – 763 хиляди лева.

За детската градина и за училището са осигурени малко над 1 милион лева, от които 80 % са дошли по линия на държавно финансирани дейности.

Виж също...

Loading...