Общински съвет-Трън ще гласува отчета за дейността на общинското предприятие “Трънска гора” през 2017 година

Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание през следващата седмица. Дневният ред на сесията е съставен от 10 точки, става ясно от информация от общинската администрация.

Сред точките, които трънския мини парламент ще разглежда са: Приемане на отчета за дейността на общинското предприятие “Трънска гора” през 2017 година; Приемане на анализ на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2017 година; Съфинансиране по Проект „За по-добра жизнена среда”. Съветниците ще разглеждат и 6 докладни за предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие-Трън. Сесията ще се проведе на 14 март (сряда) от 14 часа в заседателната зала на Община Трън.

Разгледайте дневния ред на предстоящото заседание на Общински съвет-Трън:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

 

  1. Съфинансиране по Проект „За по-добра жизнена среда” .

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

2. Приемане Анализ на социалната ситуация и оценка на потребностите от социални услуги в Община Трън за 2017год.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Приемане отчет на дейността на Общинско предприятие „Трънска гора” гр.Трън през 2017г.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Приемане на решение за предоставяне под наем на терени № 6, 7 и 11 по одобрена схема за поставяне на временни обекти по чл. 57, ал.2 от ЗУТ, одобрена от главния архитект на общината от 20.12.2013 г., находящи се в централната градска част на ул. „Петко Д. Петков“ в гр. Трън.

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Предоставяне на имоти с начин на трайно ползване полски пътища, попадащи в масиви за ползване, по реда на чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 г.

                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№84

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№83

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№82

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

  1. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№81

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 

  1.  Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№93

Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

 

11.Питания.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                                                                                                    /  Б.Харалампиев /

Виж също...

Loading...