Районният съд в Брезник обяви конкурс за една щатна бройка за длъжността “съдебен деловодител”

Конкурс за длъжността “съдебен деловодител“ в Районен съд-Брезник е обявен. Обявената щатна бройка е една с минимален размер на основната заплата – 606 лева. Конкурсът е обявен със заповед на председателя на Районния съд съдия Роман Николов, съобщават от съдебната институция на община Брезник.

Минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността са средно образование, компютърна грамотност и правопис, граматика и пунктуация, познания по документообработващи и деловодни автоматизирани системи, комуникативност, умения за работа в екип, отлични умения за писане на компютър, две години общ трудов стаж, познания по нормативната уредба на организацията и работа на съдебната администрация – Правилник за администрацията в съдилищата и Етичния кодекс на съдебните служители.

Кандидатът трябва да не се намира в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително. Той трябва да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация. Освен това кандидатът за длъжността не трябва да е съветник в Общински съвет-Брезник . Той не трябва да заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия. Последната забрана не се отнася за членовете на политически кабинети, съветниците и експертите към тях.

Документи за конкурса се приемат в служба „Регистратура“ на Районен съд-Брезник в работно време до 13 април 2018 година включително.

Виж също...

Loading...