Столична фирма има инвестиционно предложение за производство на натурален лактобацилус булгарикус в село Красава

Инвестиционно предложение за производството на здравеукрепващ лактобацилус булгарикус в брезнишкото село Красава е направено от столичната фирма “СДВ Ко“. Това става ясно от обявление на сайта на Община Брезник.

Инвестиционното предложение очаква преценка на необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Регионална инспекция по опазване на околна среда и води-Перник. На площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение се предвижда изграждане на: склад за суровини; ферменторно отделение; машинно отделение; сублиматор; лаборатория; помещение за дезинфекция; миячно; опаковъчно и пакетажно; склад за готова продукция; място за събиране на отпадъци. Персоналът на площадката ще е съставен от 7 човека – управител, двама оператори и по един брой работник, микробиолог,  техник и хигиенист.

Произвежданият продукт ще е предназначен за българският пазар и за експорт.
Той ще провокира социален принос с висок здравословен статус. Приоритет в областта на здравеопазването и хранителната индустрия е създаването на нови здравословни храни, които подобряват качеството на живот и предпазват от заболявания. Особено значими в световен план са природните биосистеми в посока на най-пълно използване на здравословен потенциал на млечнокиселите бактерии и в частност на лактобацилите.

Предвижда се изграждане на водопровод, вътрешна канализационна система,
електропреносна мрежа. Битовите отпадъчни води ще се събират в изгребна яма, която периодично ще се почиства чрез депониране със специализирана техника в канализация с ПСОВ.
Не се предвижда и няма да се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни
и подземни водни обекти, става ясно още от информацията за преценяване необходимостта от ОВОС.

Виж също...

Loading...