Пернишка фирма има инвестиционно предложение за развиване на бизнес в бившия завод за феродови изделия в град Брезник

Бившият завод за феродови изделия в промишлената зона на град Брезник е на път отново да се превърне за място, където да се развива дейност. Това става ясно от инвестиционно предложение на пернишката фирма „Цирконий” – ЕООД, което е оповестено до обществеността чрез сайта на Община Брезник.

Инвестиционното намерение е за изграждане на площадка за употребявани и неупотребявани огнеупори, дейности по събиране, съхранение предварително третиране на отпадъци с код R12 м) размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите по букви „а” – „л” код R12. Дейностите ще се извършват на площадка с размери 50 квадратни метра и хале за складиране на огнеупори с размери 200 квадратни метра. Ще бъде извършвана последваща продажба на регистриран производител, преработвател, търговец или брокер на огнеупорни материали съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.

Отпадъците, които се генерират от описаната дейност ще се оползотворят, разменят или депонират съгласно разпоредбите на код R 12.При невъзможност да се приложи код R 12 ще се депонират до най-близкото сметище на строителни отпадъци. За инвестиционното предложение не се предвижда ново строителство. Не се предвижда и използване на промишлени води. За обекта е необходима само вода за хигиенно-битови нужди. Вредно въздействие върху околната среда не се превижда. Границите и отстоянията със съседните имоти са спазени, става ясно още от обявлението на фирмата.

Замърсяване и дискомфорт на околната среда не се очакват поради липсата на машинна преработка на употребяваните и неупотребяваните огнеупори. Отрицателни въздействия върху околната среда не се очакват поради липса на промишлено производство. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди в близост до имотът обект на инвестиционно предложение няма.

Виж също...

Loading...