Процедура за избор на нов административен ръководител – председател на Районен съд-Трън откри Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

Процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд-Трън е открита от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, научи Zapadno.com позовавайки се на информация в “Държавен вестник”.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет открива на основание член 167, алинея 2 във връзка с член 194а, алинея 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за Административния съд в Бургас и Районните съдилища в Трън, Лом, Велинград и Девня. През есента на 2017 година Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи съдия Петър Петров за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд-Трън. Предложение за това тогава беше направено от Елена Николова – административен ръководител – председател на Окръжен съд-Перник, във връзка с избора на тогавашния председател на Районен съд-Трън Михаил Алексов, за административен ръководител – председател на Районен съд-Перник.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“ могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; копие от удостоверение за придобита юридическа право­способност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотно състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по член 170 от Закон за съдебната власт, и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

Виж също...

Loading...