Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти ще разглежда Общински съвет-Трън

Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание през следващата седмица. Дневният ред на заседанието е съставен от 12 точки, сред които е Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Трън за 2018 година, съобщават от Общински съвет-Трън.

Трънският мини парламент ще разглежда още: Извършване на промени по бюджета на община Трън за 2018 година; Кандидатстване на Община Трън с проектно предложение по втора покана на Програмата за трансгранично сътрудничестно Интеррег-ИПП България-Сърбия; Приемане отчет по изпълнение на годишната програма за дейността на народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895“- град Трън за 2017 година и Отчет за изразходваните финансови средства; Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен; Отчет за изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги – 2017 година и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година, както и Приемане на спортен календар за настоящата година.

В дневния ред са включени и няколко точки за предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие-Трън за признато право на собственост.

Разгледайте дневния ред на предстоящата сесия, която ще се проведе на 19 април (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Извършване на промени по бюджета на община Трън за 2018г.
                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
  2. Кандидатстване на Община Трън с проектно предложение  по втора покана на Програмата за трансгранично сътрудничестно Интеррег-ИПП България-Сърбия.
                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
 3. Приемане отчет по изпълнение на годишната програма за дейността на НЧ“Гюрга Пинджурова-1895“- гр.Трън за 2017год. и Отчет за изразходваните финансови средства.
                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
 4. Отчет за изпълнение на годишния план за развитие на социалните услуги-2017г.и Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019г.
                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
 5. Приемане на спортен календар за 2018 година.
              Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
 6. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен.
                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
7. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2018 год.
                                                                      Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
8. Приемане на решение за отдаване под наем на   част от недвижим имот публична общинска собственост, находящ се в  УПИ IV, кв.13а по регулационния план на гр.Трън, с административен адрес гр.Трън, ул.“Васил Левски“ №18
       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
9. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№120
        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
10. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№121
        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
11. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№122
        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
12. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№124
        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
13.Питания.
                                                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                                                                     /Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...