Работодателите от област Перник могат да кандидатстват в “Бюро по труда” за финансови средства по програми и насърчителни мерки

Дирекция “Бюро по труда” провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица, съобщиха от ведомството.
Дирекция “Бюро по труда”-Перник уведомява работодателите от общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през април 2018 година, както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
 · безработни младежи до 29-годишна възраст (член 36, алинея 1 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 3077 лева;
 · безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (член 36а от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 2915 лева;
 · за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (член 41а от Закона за насърчаване на заетостта) и осигуряване на суми за наставник (член 41а, алинея 4 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 8689 лева;
 · безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (член 50 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 9455 лева;
 · безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (член 52, алинея 1 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 6684 лева;
 · безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (член 53а от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 7106 лева;
 · безработни над 55-годишна възраст (член 55а от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 6154 лева;
 · продължително безработни лица (член 55в от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 8074 лева;
 · за чиракуване  безработни лица  (член 55г от Закона за насърчаване на заетостта) и осигуряване на наставник (член 55г алинея 4 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 4665 лева;
 · безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица  до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование или безработни над 50 години (член 51, алинея 1 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 10583 лева;
 · безработни лица с трайни увреждания (член 51, алинея 2 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 9306 лева;
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16 до 24 април 2018 година, включително.
Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа: 
 · безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (член 36, алинея 2 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 2524 лева;
 · безработни лица за обучение чрез работа (дуална система на обучение) – член 46а от Закона за насърчаване на заетостта – свободни средства – 37121 лева;
 · безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (член 55 от Закона за насърчаване на заетостта) – свободни средства – 2988 лева;
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в дирекция “Бюро по труда”-Перник или на телефон 076/60-03-27.

Виж също...

Loading...