Брезнишкото “Водоснабдяване” е с отрицателен финансов резултат за 2017 година, а общинското дружество “Брезник Фарм” излиза на печалба

Годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2017 година на общинските дружества със 100 % общинско участие в капитала им – “Водоснабдяване” ЕООД и “Брезник Фарм” ЕООД показват, че едното е на загуба, а другото – на печалба. Това става ясно от икономическите им резултати за отчетната 2017 година по отношение на приходите, разходите и финансовият резултат.

Годишните отчети, баланси и разпределение на печалбите за 2017 година на “Водоснабдяване” ЕООД и “Брезник Фарм” ЕООД ще бъдат разглеждани и гласувани от Общински съвет-Брезник на редовно заседание, което ще се проведе тази седмица. Данните за финансово-икономическото състояние на общинските дружества за 2017 година показват, че “Брезник Фарм” е генерирало 377 хиляди лева приходи, от които нетните приходи от продажби са 359 хиляди лева, а останалите 18 хиляди лева са други приходи. За изминалата година Водоснабдяване е генерирало 256 хиляди лева приходи, от които 250 хиляди лева са нетни приходи от продажби и 6 хиляди лева други приходи.

Разходите на “Брезник Фарм” ЕООД за 2017 година възлизат на общо 375 хиляди лева. 59 хиляди лева са били разходите за персонал, от които 51 хиляди лева за възнаграждения и 8 хиляди лева за осигуровки. За външни услуги разходите са били 12 хиляди лева, а 304 хиляди лева са посочени като други разходи. Печалбата на общинското дружество е 2 хиляди лева за изминалата година.

Общо 269 хиляди лева са разходите на дружеството “Водоснабдяване” ЕООД за 2017 година. 189 хиляди лева от тях са били за разходите за персонал – 157 хиляди лева за възнаграждения и 32 хиляди лева за осигуровки. За външни услуги са били изразходвани 32 хиляди лева. Други 12 хиляди лева са били за суровини и материали. Разходите за амортизация са били 15 хиляди лева, а 21 хиляди лева са посочени като “други разходи”. Загубата на дружеството за 2017 година възлиза на 13 хиляди лева.

Виж също...

Loading...