За да има учители в община Трън, държавата плаща над 18 хиляди лева само за транспорта им

Държавата осигурява 18 481 лева на Община Трън за транспорт на учителите, които пътуват от друго населено място, за да работят в Трън. Това става ясно от Постановление № 57 от 19 април 2018 година на Министерски съвет, което днес е обнародвано в “Държавен вестник”.

Средствата ще постъпят в бюджета на Общината, за да бъдат възстановявани разходите за 2018 година за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си. Общата сума на допълнителните трансфери за цялата страна е в размер 11 319 125 лева. Те ще се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година. Освен това допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на Общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година, става ясно още от Постановлението.

Според разпределението на средствата за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти за 2018 година за Община Трън се отпускат 18 481 лева, а за Община Брезник сумата е 5 268 лева. Изпълнението на постановлението е възложено на министъра на образованието и науката и на кметовете на общините.

Виж също...

Loading...