Общински съвет-Брезник гласува отпускане на парична помощ на ЛРД “Сокол” и еднократни финансови помощи на абитуриент от брезнишкото училище и двама граждани

Еднократни финансови помощи в различни размери ще бъдат отпуснати на абитуриент от брезнишкото средно училище “Васил Левски” и двама граждани на общината, както и парична помощ на ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник. Това беше решено на провелата се днес сесия на Общински съвет-Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

В началото на редовното заседание на местния мини парламент бяха включени допълнителни точки. Към дневния ред бяха включени: Докладна-записка от кмета на Община Брезник относно утвърждаване на пазарна оценка на право за проектиране на електрически кабел от бившето МТС до района на ДЗРЧ-Брезник; Докладна-записка от кмета на Община Брезник относно съгласие за учредяване право на прокарване за отклонение от техническата инфраструктура през имот частна общинска собственост, имот публична общинска собственост; Докладна-записка от кмета на Община Брезник относно кандидатстване с проект “Закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж – град Брезник” пред Фонд “Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика; Докладна-записка от председателя на Общински съвет-Брезник относно отпускане на еднократна финансова помощ на Веселин Станойчев Йорданов по негова молба; Докладна-записка от председателя на Общински съвет-Брезник относно отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Огнянов по негова молба; Отчет-анализ за дейността на Районно управление-Брезник при Областна дирекция МВР-Перник за 2017 година; Докладна-записка от кмета на Община Брезник относно отпускане на еднократна финансова помощ за ученик от 12 клас в средно училище “Васил Левски”; Докладна-записка от председателя на Постоянната комисия по социална политика Йорданка Ушашка относно на парична помощ на сдружение “Ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник” по молба на сдружението. Общинските съветници приеха включването на допълнителните точки към дневния ред.

На заседанието Общински съвет-Брезник прие Годишният отчет за 2017 година на кмета на Община Брезник за изпълнение на Програмата за управление на Общината за мандат 2015-2019 година, Общинска програма за закрила на детето за 2018 година, Отчетът за дейността на читалищата на територията на община Брезник, както и годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2017 година на общинските дружества Водоснабдяване ЕООД и „Брезник Фарм“ ЕООД. Общинският съвет прие още да се отпусне еднократна финансова помощ на Веселин Йорданов в размер на 600 лева. Парите ще са предназначени за имплант, който струва 1280 лева, стана ясно на сесията. Средствата за отпускането на еднократната финансова помощ са по параграф 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. Допълнителната докладна за отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Огнянов за лечение на белодробно заболяване също беше разглеждана. Предложената сума в докладната е в размер на 200 лева, а средствата за нея ще бъдат отпуснати по параграф 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. Докладната предизвика разисквания сред някои от общинските съветници заради миналото на гражданина. Разискванията бяха прекъснати от 5-минутна почивка, след която докладната за отпускане на еднократна финансова помощ беше приета с 9 гласа “за”.

Преди разглеждането на точката за Отчета-анализ за дейността на полицията в Брезник общинският съветник Иван Тинков направи проекто-решение за разглеждане на сесията. “Във връзка с Отчет-анализът, който е внесен и съответно бяха запознати с него. Оценки няма да давам поради конструктивни причини. Във връзка с факта, че има една кореспонденция касаеща мястото на системен оператор в Български документи за самоличност казано на народен език “паспортист” в нашето Управление, което навремето беше съкратено като бройка, преди около 5 години. За момента има една временна, висяща такава бройка си позволих да направя едно проекто-решение, с което ще ви запозная и съответно ще ви помоля да се разгледа, да се дебатира по него и да се гласува. Ще чета дословно, за да може да се запише за протокола. На основание член 21, алинея 1, точка 23 от ЗМСМА Общински съвет-Брезник по точка първа приема за сведения Отчет-анализът на Районно управление-Брезник при ОД на МВР-Перник като дава положителна оценка за дейността по опазване на обществения ред и борбата срещу престъпните посегателства на територията на община Брезник. Точка втора – препис от същото решение да се изпрати на Министерство на вътрешните работи-София и Областна дирекция на МВР-Перник с настояване отразеното в Отчет-анализа, а именно за трансформиране на бройката щат “системен оператор БДС” при Районно управление-Брезник да се трансформира от временна в постоянна такава, като това да бъде доведено до знанието на посочените по-горе адресати. Точка трета – препоръчва на кмета на Община Брезник да продължи с кореспонденцията, която се води и има отношение към трансформирането на щат “системен оператор БДС”  при Районно управление-Брезник към ОД на МВР-Перник от временен в постоянен, съобразно изпратените по темата писма. Съответно от 19.1.2015 година, от 23.5.2017 година и от 12.1.2018 година до Министерството на вътрешните работи и Областна дирекция на МВР-Перник, по които писма към настоящия момент няма отговори и са оставени без отношение. Коментарът го оставям на вас, това е извън протокола.”, каза общинският съветник Иван Тинков. Общинските съветници гласуваха и приеха проекто-решението на Иван Тинков, след което беше гласуван и Отчет-анализа на брезнишката полиция за дейността през 2017 година.

Местният мини парламент реши още да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер на 300 лева на абитуриент от социално слабо семейство, който е ученик в 12 клас на средно училище “Васил Левски” в Брезник. Сумата ще бъде отпусната по параграф 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”.

Последната точка в дневния ред, която общинските съветници разглеждаха беше за парична помощ на сдружение “Ловно-рибарско дружество “Сокол”-Брезник”, което през 2018 година ще отбележи 120-годишнина от учредяването си. Сумата, която е предложена за парична помощ е 400 лева. По време на разглеждане на точката общинският съветник Янка Хранова предложи сумата да бъде 500 лева. Предложението си обоснова с това, че гилдията на ловците в Брезнишко не е малка, а юбилеят е за 120-годишнина от създаване на сдружението. Отношение по темата взе и общинския съветник Ваньо Добринов, който предложи паричната помощ да бъде 700 лева. Той уточни, че много от жителите на територията на община Брезник са ловци и се грижат за дивеча и природата. “Мисля, че тези пари ще ги оползотворят за такива цели – хуманни. Това е моето предложение за тази сума.”, каза общинският съветник Ваньо Добринов. Общинските съветници приеха докладната за отпускане на парична помощ с предложението сумата да бъде 700 лева.

Виж също...

Loading...