Засилен интерес към програма в помощ на млади земеделски стопани отчетоха от Областен информационен център-Перник

В периода 11 – 26 април екипът на Областния информационен център-Перник проведе информационен цикъл на тема: „Представяне на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Актуални възможности за финансиранe от ЕСИФ. Електронно кандидатстване.“. Представители на общински администрации, бизнеса, различни институции, земеделски производители и граждани от шестте общински центъра на Пернишкия регион бяха запознати с актуалните възможности за реализиране на проекти идеи, чрез финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщиха от Областен информационен център-Перник.

Най-голям интерес беше регистриран по отворената за кандидатстване подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година (ПРСР). Като допустими кандидати са посочени земеделски стопани от 18 до 40 години със стандартен производствен обем (СПО) на стопанството от 8 000 до 16 000 евро. Проектите ще се оценяват при спазване на следните критерии за подбор: кандидатите да имат завършено средно или висше образование в сферата на селското стопанство, ветеринарна медицина и/или икономическо образование със земеделска насоченост; дейностите да се изпълняват в секторите „Плодове и зеленчуци“ и/или „Животновъдство“; проекти за стопанства в процес на преход или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни; проекти създаващи заетост и нови работни места. Бизнеспланът трябва да включва задължително поне една инвестиция на единична стойност не по-малка от 700 лева. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 25 000 евро, които ще бъдат предоставяни на два транша – половината след подписване на административния договор за изпълнение, а останалите след приключване на проектните дейности. Бенефициентите ще имат ангажимент да увеличат икономическата стойност на стопанството с не по-малко от 4000 евро. Крайният срок за кандидатстване е 14 юни 2018 година. Всеки кандидат е необходимо да подаде своето проектно предложение чрез Информационната система за наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), чрез която при одобрение ще се извършва и последващото отчитане на изпълнението на проектите.

За общините, посочени като селски райони (Радомир, Земен, Ковачевци, Брезник и Трън), ПРСР дава възможност за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура, като улици, училища, детски градини, физкултурни салони и спорт, площи за обществено ползване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общински сгради. Общинските администрации ще трябва да подготвят своите проектни предложения и да ги подадат през месец юли 2018 година.

Експертите от Областния информационен център-Перник акцентираха и към предстоящата възможност по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, по която се очаква да стартира набор на проектни предложение в посока „Насърчаване на предприемачеството“.

Областният информационен център-Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

Виж също...

Loading...