Населението на област Перник продължава да намалява и застарява, но се увеличава броят на сключените граждански бракове

Към 31 декември 2017 година населението на област Перник е 122 421 души, което е 1.7 % от цялото население на страната. В сравнение с 2016 година населението на областта намалява с 1.1 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Мъжете са 59 646 (48.7 %), а жените – 62 775 (51.3 %), или на 1 000 мъже се падат 1 052 жени.  Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта. Продължава процесът на застаряване на населението, който се изразява в  увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

Население в област Перник по групи възрасти към 31.12.2017 година

                                                                                                                                  (Брой)

Към 31.12.2017 година относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 24.9 % от населението на областта. В сравнение с 2016 година делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2007 година – с 3.5 процентни пункта. Към 31.12.2017 година в областта има трима души на възраст над 100 години.

Към 31.12.2017 година децата до 15 години са 14 918, или 12.2 % от общия брой на населението, при 14.3 % общо за станата. Спрямо 2016 година този дял се увеличава с 0.3 процентни пункта, а спрямо 2007 година – с 1.2 процентни пункта. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.4 %, и Бургас – 15.5 % от населението на областта, а най-нисък е в областите Смолян и Габрово – по 11.5 %.

Към 31.12.2017 година общият коефициент на възрастова зависимост в област Перник е 58.9 %, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение – през 2007  и 2016 година този коефициент е бил съответно 47.9 и 57.6 %. Застаряването на населението в областта води до повишаване на неговата средна възраст, която достига 46.8 години в края на 2017 година. Тенденцията в остаряването на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2017 година е 71 334 души, или 58.3 % от цялото население на областта. Спрямо 2016 година относителният дял на трудоспособното население в областта намалява с 0.4 процентни пункта.

Население под, във и над трудоспособна възраст в област Перник към 31.12

Разпределението на населението по градове и села е както следва: 78.9 % в градовете и 21.1 % в селата. Към края на 2017 година населените места в област Перник са 171, от които 6 са градове и 165 – села. В 85, или 49.7 % от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. Четири от селата в областта са с население под пет души. 73.1 % от населението на областта е концентрирано в община Перник. Населението на областния град Перник към 31.12.2017 година, е 73 638 души. Село Драгичево в община Перник продължава да бъде най-голямото село в областта с население 1 937 души.

Териториално разпределение на населението в област Перник по общини към 31.12.

Основните фактори, които влияят върху измененията в броя и структурите на населението са демографските процеси – раждаемост, смъртност и миграция.

През 2017 година в областта са регистрирани 924 родени деца, като от тях 922 (99.8 %) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените е по-малко с 28 деца. Коефициентът на обща раждаемост през 2017 година е 7.5 ‰, а през предходните 2016 и 2015 година той е бил съответно 7.6 и 7.0 ‰. Броят на живородените момчета (468) е с 14 по-голям от този на живородените момичета (454). В градовете и селата живородените са съответно 796 и 126 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 8.2 ‰, а в селата – 4.8 ‰. През 2016 година тези коефициенти са били съответно 8.3 и 5.2 ‰. Най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 12.5 ‰, София (столица) – 10.3 ‰, Стара Загора и Пловдив – по 9.6 ‰. С най-ниска раждаемост през 2017 година са областите Габрово и Видин – по 6.5 ‰. Област Перник е сред деветнадесетте области с раждаемост, по-ниска от средната за страната (9.0 ‰).

Най-много са живородените деца в община Перник – 718 деца, община Радомир – 114 деца, а най-малко в Земен – 12 и Ковачевци – 11 деца. През 2017 година средната възраст на жените при раждане на първо дете в област Перник е –  27.6 години. Запазва се тенденцията за увеличаване на възрастта на майката, като през 2016 година тя е била 27.4 години.

От 1991 година се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните раждания.  През 2017 година броят на живородените извънбрачни деца в областта е 583, или 63.2 % от всички живородени. В сравнение с 2016 година извънбрачните раждания се увеличават с  2.4 процентни пункта. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства без сключен брак сред младите хора.

И през 2017 година нивото на общата смъртност се задържа високо. Броят на починалите е 2 445 души. Спрямо предходната година броят на починалите се увеличава с 50 случая. Коефициентът на обща смъртност в област Перник е 19.9 ‰, при 15.5 ‰ общо за страната. Смъртността сред мъжете (21.4 ‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (18.4 ‰). През 2017 година продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (30.5 ‰) отколкото в градовете (17.0 ‰).

По ниво на коефициента на  смъртност на населението област Перник се нарежда на седмо място, след областите Враца (20.1 ‰), Кюстендил (20.7 ‰), Габрово (20.9 ‰), Ловеч и Монтана – по 21.1 ‰, и Видин (22.7 ‰). В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 11.6 ‰. През 2017 година в областта  са починали 5 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.4 на 1000 живородени деца. През 2016 година коефициентът на детска смъртност в областта е бил 5.3 ‰. Област Перник е сред единадесетте области, в които коефициентът на детска смъртност е по-нисък от средния за страната (6.4 ‰).  Най-нисък е в областите Видин – 1.7 ‰, и София (столица) – 2.6 ‰. Най-висока стойност на коефициента на детска смъртност е регистрирана в областите Добрич (12.9 ‰) и Сливен (12.6 ‰).

През 2017 година в област Перник са регистрирани 324 юридически брака – с 28 повече от предходната година, а коефициентът на брачност е 2.6 ‰. 83.6 % от всички регистрирани бракове (271) са сред населението в градовете. Най-много бракове са сключени от двойки във възрастовия интервал от 25 до 29 години (25.0 % от мъжете и 28.4 % от жените). Средната възраст при сключване на първи брак за мъжете е 30.9 години и 27.9 години за жените. Броят на разводите през 2017 година е 139 и е с 24 по-малък от този през 2016 година. От всички прекратени бракове 77.0 % се отнасят за населението в градовете. Най-много бракове са разтрогнати между двойки във възрастовия интервал от 40 до 49 години (50.4 % от мъжете и 36.7 % от жените). Средната възраст при развод за мъжете е 43.8 години и 40.7 години за жените.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 година демографското развитие на страната, а няколко години по-рано и на областта се характеризира с отрицателен естествен прираст на населението. През 2017 година в резултат на отрицателния естествен прираст населението на областта  е намаляло с 1 523 души, или със 78 души повече в сравнение с 2016 година. Намалението на населението измерено, чрез коефициента на естествения прираст, е минус 12.4 ‰. В сравнение с 2016 година отрицателната стойност на естествения прираст нараства 0.8 процентни пункта поради по-малкия брой живородени деца и по-високата смъртност през годината. Най-висок отрицателен прираст е достигнат в община Брезник – 34.5 ‰, а най-нисък – в община Перник  – 8.4 ‰. На територията на областта през 2017 година са се заселили 2 442 души, а са се изселили       2 268 души, което определя положителен механичен прираст от 174 души. В рамките на областта отрицателен механичен прираст е регистриран в общините Перник – минус 7 души, и Земен – минус 6, а в останалите общини броят на заселените е по-голям от броя на изселените.

Виж също...

Loading...