Общински съвет-Трън ще разглежда на сесия Предварителния проект на Общ устройствен план на общината

Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание през следващата седмица. Дневният ред на сесията е съставен от 15 точки, става ясно от съобщение на сайта на общинската администрация.

Местните законотворци ще разглеждат Предварителен проект на Общ устройствен план на община Трън, Екологична оценка и Оценка за съвместимост, Проект на общинска програма за закрила на детето за 2018 година, Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Общината за 2018 година и други теми свързани с Трънско и жителите му.

През месец март тази година в трънското читалище се проведе общественото обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план на община Трън. Планът, заедно с екологичната оценка и оценката за съвместимост към него бяха представени от екип на ДЗЗД „Планпроект Трън“, които са ангажирани от Община Трън да ги изготвят. Ръководството на Община Трън оценява потребността от изработване на ОУП като основа на бъдещото управление на общинската територия, пише в предварителния проект. Чрез него се създават предпоставки за развитието на общината, повишаване качеството на живот на местната общност, подобряване на условията за бизнес, повишаване на инвестиционната активност и други. На тази база са разгледани в дълбочина природни, културно-исторически, демографски, икономически и социални въпроси, касаещи бъдещето и благоустройството на Трънско. Но единствената тема, която вълнуваше присъстващите в залата на общественото обсъждане беше проектът за добив на полезни изкопаеми, което по искане на инвеститора е спряно след решението на референдума миналата година.

Заседанието ще се проведе на 17 май (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън. Вижте дневния ред на предстоящата сесия:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Извършване на промени по бюджета на Община Трън за 2018г.
                                                                 Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
  2. Проект на общинска програма за закрила на детето за 2018г.
                                                                  Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
 3. Одобряване на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Трън, Екологична оценка и Оценка за съвместимост.
                                                           Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
 4. Определяне на проект „Реконструкция на довеждащ водопровод за гр.Трън от преходен резервоар до напорен резервоарV=2000m3”, през поземлени имоти държавна, общинска и частна собственост в землищата на с.Банкя и гр.Трън за общински обект от първостепенно значение
                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
 5. Определяне начина на продажба и цената на дървата за огрев, предоставени за закупуване от физически лица, жители на Община Трън
              Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
 6. Обявяване на открит конкурс за маркиране на подлежащи за сеч дървета, изграждане на горска инфраструктура, необходима за усвояване на дървесината/ВИП, техн.просеки и т.н./ и нейното трайно обозначаване на терена, сортиментиране и изготвяне на съпровождаща дейността отчетна документация за насаждения, предвидени за сеч  през 2018г. и 2019г. в горски територии, собственост на община Трън.
                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
7. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен.
                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
8. Определяне на горски територии/ насаждения/, собственост на Община Трън и начина на отдаването им за добив на дървесина по реда на Наредбата по чл.95 от ЗГ за продажба на физически лица с постоянен адрес на територията на  Община Трън.
                                                             Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
9. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2018 год.
                                                                      Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
10. Отдаване под наем  на терен за поставяне на преместваем търговски обект по чл.56, ал.2 от ЗУТ в терен публична общинска собственост,  разположен върху панелно премостване на р. Поток, , между улица с ОТ 134-183 и улица с ОТ 135-136 , между кв.25 и 41 по рег. план на гр. Трън.
       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
11. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ №60, находящ се в землището на с. Слишовци, заедно с построената в него триетажна сграда.
       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
12. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ с н.т.п. – ниви в землищата на населените места на община Трън.
       Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
13. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№147
        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№146
        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
15. Предоставяне на земеделски земи във връзка с  решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№134
        Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън
16.Питания.
                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                                                        /Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...