Общинските съветници на Брезник ще разглеждат промяна в поименния списък за капиталовите разходи през 2018 година

Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание пред следващата седмица по дневен ред съставен от 17 точки, става ясно от сайта на Община Брезник.

Общинските съветници ще разглеждат: промяна в поименния списък за капиталовите разходи през 2018 година; промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Брезник, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация; предоставяне на земеделски земи, с цел възстановяване на наследници в землищата на селата Слаковци, Брезнишки извор, Ноевци, Кошарево, Конска, Бегуновци и Долни Романци; промяна начина на трайно ползване от “нива” в “ливада” или “пасище” на имоти в землищата на селата Долни Романци, Непразненци, Муртинци и Кошарево; утвърждаване на оценки за продажби на поземлени имоти в селата Завала и Гигинци и сключване на договори за продажбите и други важни точки, свързани с община Брезник и нейните жители.

Заседанието ще се проведе на 21 май (понеделник) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник.

Вижте проекта за дневен ред на предстоящата сесия:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2018г

2. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлен имот в с. Завала и сключване на договор за продажба

3. Докладна записка относно Промяна начина на трайно ползване от “нива” в “ливада” или “пасище” на имоти в землищата на село Долни Романци, с. Непразненци, село Муртинци и село Кошарево

4. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Георги Зарев Игов

5. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Брезнишки извор с цел възстановяването й на наследниците на Божил Никола Иван Григорови Калеви

6. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Ноевци с цел възстановяването й на наследниците на Петър Николов Модев

7. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Кошарево с цел възстановяването й на наследниците на Велко Мартинов Стоичков

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Асен Велинов Панчев

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Конска с цел възстановяването й на наследниците на Иван Денков Динчин

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Кръсто Младенов Николов

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Бегуновци с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Миланов Стоянов

12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Милан Антов Стефанов

13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на село Долни Романци с цел възстановяването й на наследниците на Горян Николов Митов

14. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за продажба на поземлен имот в с.Гигинци и сключване на договор за продажба

15. Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ

16. Докладна записка относно Вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 47 ал. 1 от ЗСПЗЗ

17. Докладна записка относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Брезник , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

18. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...