25 % от дървесината през 2019 година ще се предлага от държавните предприятия с електронни търгове

Да се увеличи дела на продажбата на дървесина чрез електронни търгове до минимум 25 % от годишния план за ползване на дървесина за 2019 година. Това беше решено на среща с представителите на браншовите организации в горския сектор и дървообработващите предприятия. Решението е в резултат на анализ на постигнатия ефект от тяхното провеждане през 2018 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Беше решено още продажбата на дървесина от държавните предприятия през 2019 година да се планира в съотношение 60 на сто добита дървесина към 40 на сто стояща на корен дървесина. Предложи се и държавните предприятия да формират и предложат нови обекти дървесина за сключване на дългосрочни договори за добив и продажба на дървесина. На срещата стана ясно, че провеждането на процедури за добив и продажба на дървесина и през 2019 година ще продължи при същите условия, като ще се спазва изискването за предоставяне на до 1/3 от годишното ползване на местни търговци.

„С днешната дискусия изпълняваме важен ангажимент на Министерство на земеделието, храните и горите да провежда регулярни консултации по прилагането на действащите нормативни разпоредби за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии– държавна и общинска собственост, както и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Така демонстрираме своята готовност да съгласуваме и обсъждаме своите политики със заинтересованите от тях страни, които винаги са били наш коректив”, посочи заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев. В дискусиите участие взеха и директорите на държавните горски предприятия, както и изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите инженер Григор Гогов.

Вчера се проведе и Колегиум на Изпълнителната агенция по горите, на който се представиха в детайли възможностите за кандидатстване по така наречените „горски мерки” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, по които ще може да се кандидатства за възстановяване на щети от пожари, природни бедствия и други катастрофични бедствия в горите.

Виж също...

Loading...