Трънската Община ще кандидатства за финансиране на обновяване на 5 улици в град Трън и село Филиповци

Община Трън обявява обществена поръчка за предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на инвестиционни проекти, количествено-стойностни сметки и последващо осъществяване на авторски надзор за обекти, с които Общината ще кандидатства за финансиране по Мярка М07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” за „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари находящи се в община Трън на улици”. Това става ясно от обявление на сайта на Община Трън.

В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по изработване на технически инвестиционен проект за Рехабилитация/Реконструцкия на улици в град Трън и трънското село Филиповци. Дейностите предмет на поръчката ще се изпълняват по отношение на улиците в град Трън – “Владо Васев”, “Васил Левски”, “Пещерица”, “Георги Бачиев” и улица в село Филиповци, става ясно от обявлението. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 60 000 лева без включен ДДС. От сумата 50 000 лева без ДДС ще са за проектиране, а останалите 10 000 лева без ДДС ще са за авторски надзор.

Виж също...

Loading...