Тържество за Деня на детето – 1 юни, което е по проект организират в брезнишката детска градина “Брезица”

На 1 юни от 10:00 часа в детска градина “Брезица” в град Брезник ще се проведе тържество, посветено на Международния ден на детето, съобщават от Община Брезник.

Мероприятието цели приобщаване на децата и техните родители към условията на детската градина, възпитание в толерантност към различните култури, стимулиране на участието и сътрудничеството по отношение на образователната интеграция на ромите на местно равнище. Обичайната практика е представяне на децата от извънкласните форми, чрез концерти и спектакли. Участието на децата от малцинствените общности в такива дейности стимулира тяхната социална активност, самочувствие и в крайна сметка улеснява интегрирането им в детската градина.

Тържеството е по проект “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник”, който е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с бенефициент Община Брезник.

Виж също...

Loading...