Общинските съветници на Брезник ще решават казус относно недостиг на средства по бюджета на училището в село Ноевци

Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание през следващата седмица. Дневният ред на предстоящата сесия е съставен от 14 точки, сред които и докладна относно недостиг на средства по бюджета за 2018 година на основно училище „Христо Смирненски” в брезнишкото село Ноевци. Това става ясно от проекта за дневен ред, публикуван на сайта на Община Брезник.

Казусът с недостиг на средства по бюджета на училището в Ноевци е свързан с намаления бюджет на Община Брезник със 17 799 лева. Промяната в бюджета на Община Брезник е във връзка с промяна в натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 1 януари 2018 година. Промяната засяга бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Брезник: средно училище “Васил Левски” – град Брезник – намаление с 3 721 лева; основно училище “Христо Смирненски” – село Ноевци – намаление с 20 933 лева и детска градина “Брезица” – град Брезник – увеличение с 6 855 лева. Освен това с измененение на Постановление на Министерски съвет от 23 юни 2017 година за приемане на критерии за отпределяне на защитени детски градини и защитените училище и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране се променят условията за финансиране на защитените училища, а именно: отпада основния компонент от 29 000 лева и остава само допълнителния компонент, който се формира на база брой ученици в паралелка – в размер на 15 на сто от стандарта за ученик умножен по разликата между минималния и реалния брой ученици за класовете.

Община Брезник е извършила анализ на изпълнението на бюджета към 31 май 2018 година на училището в село Ноевци. Анализът е установил, че горепосоченото намаление може да се отрази само в средствата за персонал (заплати и осигурителни вноски). Към 31 май в изпълнение на цитираното в докладната писмо на Министерство на финансите за промяна на бюджета за 2018 година на Община Брезник, средствата са намалени от разходите за заплати и осигурителни вноски. От анализа е видно още, че основното училище в Ноевци разполага със средства за издръжка само за храна на учениците и целеви разходи, а средствата за персонал ще осигуряват заплатите и осигурителните вноски на служителите до месец октомври 2018 година. Кметът на Община Брезник, който е входирал докладната в Общинския съвет, предлага за школото в село Ноевци да се осигурят средства от резерва в размер на 20 000 лева в това число за заплати и осигурителни вноски – 14 000 лева и текуща издръжка в размер на 6 000 лева.

На предстоящата сесия общинските съветници ще разглеждат още: Докладна записка относно допълнение на списъка на длъжностните лице за 2018 година, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно; Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект; Молба за еднократна финансова помощ, поради здравословни проблеми от Карамфилка Асенова и други важни точки, свързани с общината и жителите в нея.

Заседанието ще се проведе на 21 юни (четвъртък) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Вижте дневния ред за предстоящата сесия:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Докладна записка относно допълнение на списъка на длъжностните лице за 2018г, които имат право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно

2. Докладна записка относно недостиг на средства по бюджета за 2018г на ОУ „Христо Смирненски” с. Ноевци

3. Докладна записка относно утвърждаване на оценка за продажба на поземлен имот в с.Непразненци и сключване на договор за продажба

4. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Долна Секирна, върху който е построена законна сграда с отстъпено право на строеж

5. Докладна записка относно утвърждаване на пазарна оценка и сключване на договор за продажба на имот в с.Кошарево,върху който е построена законна сграда с отстъпено право на строеж

6. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за отстъпено право на строеж за надстрояване върху гаражи №№ 23 и 24 върху терен частна общинска собственост с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр.Брезник.

7. Докладна записка относно Разделяне на общински полски пътища, попадащи в границите на концесионната площ на находище “Милин камък” гр.Брезник

8. Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, съгласно чл. 37и ал. 3 от ЗСПЗЗ

9. Докладна записка относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

10. Докладна записка относно прекратяване на договор от 07.06.2000г за право на ползване върху недвижим имот, публична общинска собственост на основание предоставена концесия

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Велко Иванов Миленков

12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Георги Модев Колев

13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Конска, с цел възстановяването й на наследниците на Евга Георгиева Модева

14. Молба за еднократна финансова помощ, поради здравословни проблеми от Карамфилка Асенова

15. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...