Котелът за отопление от бившата общинска болница в град Брезник ще бъде монтиран в брезнишкото полицейско управление

Нафтовият котел за локално отопление от бившия медицински център в град Брезник ще бъде монтиран на мястото на стария такъв в Районно управление “Полиция”-Брезник. Това беше решено днес на провелата се сесия на Общински съвет-Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

Котелът за отопление на сградата на брезнишкото полицейско управление е амортизиран и има проблем с него. Заради липсата на средства да се закупи нов, кметът на Община Брезник Васил Узунов е предложил котелът от бившата общинска болница да бъде дарен на полицейското управление. Съоръжението от бившия медицински център е използвано малко време и е работещо, уточни председателят на Общински съвет-Брезник Виолета Младенова. Общинските съветници единодушно одобриха да се направи предложеното дарение. Докладната с дарението беше от допълнителните, които бяха добавени към дневния ред в началото на заседанието. Друга точка пък беше оттеглена от дневния ред по предложение на вносителя и – Община Брезник. Оттеглената докладната беше относно утвърждаване на оценки за отстъпено право на строеж за надстрояване върху гаражи №№ 23 и 24 върху терен частна общинска собственост с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр.Брезник.

Към дневния ред бяха добавени още: докладна-записка относно възлагане на маркиране на дървета в имоти общинска собственост и ползването на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен, три докладни-записки относно предоставяне на земеделска земя от Общински поземлен фонд в село Садовик; докладна-записка относно молба за отпускане на еднократна финансова помощ на Людмила Алексова и докладна-записка относно определяне на длъжностно лице по защита на личните данни.

Съветниците одобриха да се осигурят средства от резерва в размер на 20 000 лева в това число за заплати и осигурителни вноски – 14 000 лева и текуща издръжка в размер на 6 000 лева на основно училище “Христо Смирненски” в село Ноевци. Казусът с недостиг на средства по бюджета на училището в Ноевци е свързан с намаления бюджет на Община Брезник със 17 799 лева. Промяната в бюджета на Община Брезник е във връзка с промяна в натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 1 януари 2018 година, пише в докладната-записка, която Общинския съвет разгледа.

Еднократни финансови помощи с общ размер 700 лева ще се отпуснат на Карамфилка Асенова и Людмила Алексова. Средствата и за двете дами ще бъдат отпуснати от параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. С решението си Общински съвет-Брезник упълномощи кмета на Общината да извърши необходимите процедури за отпускане на еднократните финансови помощи.

Виж също...

Loading...