Инвестиционно предложение за сглобяема демонстрационна зала към Музея на киселото мляко ще разгледа Общински съвет-Трън

Общински съвет-Трън ще разглежда инвестиционно предложение за реализиране на сглобяема демонстрационна сграда (зала) към музейната сбирка на българското кисело мляко в трънското село Студен извор. Съветниците на Трън ще се съберат на редовно заседание на 28 юни (четвъртък), става ясно от съобщение в сайта на трънската общинска администрация.

Дневният ред на предстоящата сесия е съставен от 11 точки. Сред темите, които общинските съветници ще разглеждат и решават още са извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджета на детска градина “Ален мак“ в град Трън, кандидатстване с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари  в община Трън”“, по Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2018 година.

Заседанието ще се проведе на 28 юни от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън. Вижте целия дневен ред на предстоящата сесия:

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Извършване на вътрешно компенсирани промени по бюджета на ДГ“Ален мак“гр.Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

2. Кандидатстване с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари  в община Трън”“, по Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

3. Инвестиционно предложение за реализиране на сглобяема демонстрационна сграда/зала/ към Музейна сбирка на българското кисело мляко в с.Студен Извор, Община Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

4. Одобряване изменение на УПИ III-238, кв.25 по ПУП на с.Забел, общ. Трън и на нова улица с осови точки 295-296-249.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

5. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2018 год.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

6. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бераинци и одобряване на продажната му цена.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

7. Разпореждане с имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х, кв.30 по рег. план на с. Рани луг,застроен със сграда със ЗП 105,50 кв.м.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

8. Определяне на горски територии/ насаждения/, собственост на Община Трън и начина на отдаването им за добив на дървесина по реда на Наредбата по чл.95 от ЗГ за продажба на физически лица с постоянен адрес на територията на Община Трън.
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

9. Определяне на горски територии, собственост на Община Трън за предоставяне ползването чрез продажба на стояща дървесина на корен
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

10. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№176
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

11. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост.Вх.№177
Внася Цв.Цветкова- Кмет на община Трън

12.Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...