Членове от Наредба на Община Трън се оспорват от прокуратурата като противоречиви на българските закони

При извършена проверка по реда на надзора за законност, Административният отдел при Окръжна прокуратура-Перник е констатирал наличието на незаконосъобразни норми в действащата Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Трън, приета с Решение №15 по протокол №3 от 20.03.2002г. на Общинския съвет-Трън.

По съществото си Наредбата е нормативен административен акт по смисъла на чл.75,ал.1 АПК, защото съдържа административно правни норми, отнасящи се за неопределен и неограничен брой адресати и има многократно действие и е призвана да регламентира обществени отношения с местно значение съобразно нормативните актове от по-висока степен – чл.76, ал.3 АПК, чл.8 от ЗНА. При издаването на подзаконов нормативен акт съответния компетентен орган е длъжен да се съобразява стриктно с нормативния акт от по-висок ранг/чл.15 ЗНА/. В конкретния случай в общинската наредба се съдържат норми, които противоречат на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарно медицинската дейност и Закона за местните данъци и такси, което е недопустимо в правния мир и с оглед на защитата на обществените  интереси на гражданите от община Трън прокуратурата е оспорила тези норми, като незаконосъобразни с протест пред Административния съд, уточниха от пресцентъра на Окръжна прокуратура-Перник.

Образувано е административно дело, което е насрочено за 12 септември 2018 година от
11:30 часа и ще се гледа в Административен съд-Перник.

Виж също...

Loading...