Област Перник е на 26 място в страната по осигуреност на населението с болнични легла

Заведенията за болнична помощ в областта към 31 декември 2017 година са 4 с 477 легла, заведенията за извънболнична помощ са 29 с 6 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 5 с 37 легла. В сравнение с 2016 година броят на заведенията за болнична помощ в област Перник и легловият им фонд остават без промяна, съобщиха от отдел “Статистически изследвания”-Перник

Лечебни и здравни заведения и леглови фонд в област Перник към 31 декември

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31 декември 2017 година на територията на област Перник функционират 1 многопрофилна болница с 294 легла и 3 специализирани болници със 183 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2017 година е 389.6 на 100 000 души от населението, което нарежда областта на 26 място в страната по този показател (преди областите Видин и Ямбол, съответно – 385.4 и 361.1). Най-висока е стойността на показателя в област Пловдив (970.7 на 100 000 души от населението), а средно за страната е 748.1 на 100 000 души от населението. В сравнение с 2016 година стойността на показателя в област Перник се повишава с 4.2 процентни пункта, което се дължи на намаляване броя на населението.

Към 31 декември 2017 година заведенията за извънболнична помощ в област Перник са 29 с 6 легла. В сравнение с 2016 година броят и легловият им фонд остават без промяна. Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове – 10 заведения с 5 легла. В края на годината в областта функционират 13 самостоятелни медико-технически лаборатории и 3 самостоятелни медико-диагностични лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, нацоналните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2017 година тези заведения са 5 с 37 легла.

В края на 2017 година на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения  в област Перник практикуват 334 лекари. Лекарите по дентална медицина са 166, а медицинските специалисти по здравни грижи – 533, от които 385 са медицински сестри, 56 – медицински и рентгенови лаборанти, 31 – акушерки и 19 – фелдшери. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 487 души друг персонал с немедицинско образование.

Медицински персонал в област Перник към 31 декември

Осигуреността с лекари в края на 2017 година общо за областта е 27.3 на 10 000 души от населението, при 42.7 на 10 000 души общо за страната. Осигуреността с лекари по дентална медицина 13.6 на 10 000 души от населението, при 11.9 на 10 000 души общо за страната. Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 7.1 на 10 000 души от населението, при 6.4 на 10 000 души общо за страната.

Виж също...

Loading...