Общински съвет-Брезник ще разглежда докладна, която е свързана с проектиране и изграждане на път до манастира край село Велковци

Общински съвет-Брезник ще проведе редовно заседание на 26 юли (четвъртък). Дневният ред на предстоящата сесия е съставен от 20 точки, научи Zapadno.com.

Сред докладните, които общинските съветници ще разглеждат е проектиране и изграждане на път до манастира край брезнишкото село Велковци. Докладната е входирана от общинския съветник Ваньо Добринов и е свързана с подадена молба от Църковното настоятелство на храм “Света Анна” в село Велковци. Молбата е относно искане за изготвяне на предложение до Министерство на земеделието, храните и горите за проектиране и изграждане в земеделски територии на път с дължина 900 метра с трошено каменна настилка. Проектът за пътя трябва да е от края на село Велковци до местността “Могилка”, където се намира манастирът “Свети апостоли Павел и Петър”. Този път е от изключителна важност, защото се явява единственият по който може да се стигне до манастира, уточнява общинският съветник Ваньо Добринов във входираната докладна. На предстоящото заседание ще бъде решено дали Общински съвет-Брезник ще даде съгласието си Министерство на земеделието, храните и горите да проектира и изгради пътя до манастира.

През 2017 година започнаха възстановителните дейности по разрушената сграда на манастира край Велковци. Строително-ремонтните дейности предвиждат и възстановяване на разрушената магерница към манастира. Отпуснатите за строително-ремонтните дейности средства бяха в размер на 82 000 лева. Желанието на местните жители е скоро манастирът отново да работи и да събира хората от региона, както е било в миналото.

Общинските съветници ще разглеждат още: докладна за провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК; Информация за развитие на туризма и спорта в община Брезник; Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на културата, както и други точки, свързани с общината и нейните жители. Заседанието ще се проведе на 26 юли от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Вижте предварителния проект за дневен ред на сесията, който е публикуван на сайта на общинската администрация:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Докладна записка относно изготвяне на проект за частично изменение на ПУП на УПИ VІІ-за читалище, представляващ част от кв. 53 по РП на гр.Брезник

2. Докладна записка относно изготвяне на проект за ЧИ на ПУП на части от кв. 2 и 3 по РП на с.Сопица, с което се иска обединяване на УПИ І-4 и ІІ-4 в кв. 2 и УПИ І-5 кв. 3 в един общ УПИ, при което се закрива част от улица с ОТ 14,15

3. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от “нива” в “ливада” или “пасище” на имоти в землищата на село Гърло и село Муртинци

4. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Стоянка Найденова Аначкова

5. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Стоянка Найденова Аначкова

6. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Гърло с цел възстановяването й на наследниците на Герасим Милев Гигов

7. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Методи Иванов Аначков

8. Докладна записка за предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Слаковци с цел възстановяването й на наследниците на Иван Методиев Иванчев

9. Докладна записка относно проектиране и изграждане път от Министерство на земеделието-с. Велковци

10. Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект „Подземен провод на електронно съобщителна мрежа от ПИ №06286.29.40 по КККР на гр. Брезник до УПИ I-73.1, 73.5, кв. 129 по РП на гр. Брезник за осигуряване на съобщителни връзки до производствената площадка за търсене, проучване и добиване на подземни богатства от „ТРЕЙС РИСОРРСИЗ“ ЕООД, концесионер на находище „Милин камък“, в землището на гр. Брезник

11. Докладна записка относно изработване на проект за обект: ПУП-ПП за трасе и сервитут за изграждане на линеен обект „Промишлен водопровод“ от ПИ №06286.49.1 по КККР на гр. Брезник до УПИ II-72.30 за резервоар за оборотни води, открит склад за съхранение на стерилна скална маса и насипище за временно депониране, съхранение на хумос и складово- производствена площадка, кв. 129 по РП на гр. Брезник от „ТРЕЙС РИСОРРСИЗ“ ЕООД, концесионер на находище „Милин камък“, в землището на гр. Брезник

12. Докладна записка относно постъпило искане за разрешаване изготвяне на проект за частично изменение на ПУП на УПИ VIII- 261 в кв. 31 по РП на с. Ноевци, при което се закрива част от улица с ОТ 117, 117а и 118

13. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2018г. .

14. Докладна записка относно утвърждаване на оценки за отстъпено право на строеж за надстрояване върху гаражи №23 и №24 върху терен частна общинска собственост с идентификатор 06286.501.850 по КК и КР на гр. Брезник

15. Докладна записка относно продължаване срока на разрешително за водовземане на воден обект- публична общинска собственост по реда на Закона за водите на общинска фирма „Водоснабдяване“ ЕООД, гр. Брезник

16. Докладна записка относно приемане План за развитие на социалните услуги в община Брезник за 2019г.

17. Докладна записка относно Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД-Перник.

18. Докладна записка относно определяне допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на Председателят на ОбС Брезник

19. Информация за развитие на туризма и спорта в община Брезник

20. Отчет за дейността на Общинския музей и състоянието на паметниците на културата

21. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...