Общински съвет-Трън и неговите комисии ще дават отчет за дейността си за първите 6 месеца на 2018 година

Общински съвет-Трън ще проведе редовно заседание през следващата седмица. Дневният ред на сесията е съставен от 19 точки, научи Zapadno.com.

Сред точките, които общинските съветници ще отмятат е отчет за дейността на Общински съвет-Трън и неговите комисии за периода 1 януари – 30 юни 2018 година. На заседанието ще се разглежда и Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Трън за 2018 година и провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ООД-Перник.

Сесията ще се проведе на 26 юли (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън. Вижте предварителния проект за дневен ред на заседанието, който е публикуван на официалния сайт на трънската общинска администрация:

Д Н Е В Е  Н Р Е Д

1. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ВИК“ООД-Перник.
Внася Б.Харалампиев – Председател ОбС

2. Допускане на промяна на Подробния устройствен план на с.Ломница, общ.Трън с урегулиране на НПИ№169 и НПИ№213 в УПИ Х-169, 213, кв.17
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

3. Определяне на горски територии/ насаждения/, собственост на Община Трън и начина на отдаването им за добив на дървесина по реда на Наредбата по чл.95 от ЗГ за продажба на физически лица с постоянен адрес на територията на Община Трън.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

4. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Трън за 2018 год.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

5. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ апартамент №28,вх.Б на трети етаж в жилищен блок на ул.“Вельо Стоянов“ №11 в гр.Трън и одобряване на продажната му цена.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

6. Приемане на решение за отдаване под наем на част от недвижим имот публична общинска собственост,представляващ гараж, находящ се в гр.Трън, УПИ I-726, кв.30 по рег.план на гр.Трън.
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

7. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№209
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

8. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№210
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

9. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№196
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

10. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№197
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

11. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№198
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

12. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№199
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

13. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№200
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

14. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№201
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

15. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№202
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

16. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№203
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

17. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№204
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

18. Предоставяне на земеделски земи във връзка с решения на Общинска служба по земеделие гр.Трън за признато право на собственост .Вх.№205
Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

19. Отчет за дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периода 01.01.2018г.-30.06.2018г.
Внася Б.Харалампиев – Председател ОбС

20.Питания.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...