Работодателите от общините Брезник и Трън могат да се възползват от неусвоени средства за сключване на договори

Работодателите от общините в област Перник, включително Брезник и Трън могат да се възползват от неусвоени финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през 2018 година, уведомиха от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

По отношение на мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат безработни лица има неусвоени средства по 7 преференции. Неусвоени средства в размер на 4 050 лева има за всяко разкрито работно място, на което е наето безработно лице до 29-годишна възраст, включително за първа работа по специалността. Други 37 121 лева са за всяко разкрито работно място за обучение чрез работа (дуална система на обучение), организирано по реда на Закона за професионалното образование и обучение. За насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработно лице до 24-годишна възраст, или безработно лице с основно и по-ниско образование, или безработно лице на възраст над 50 години средствата са 7 627 лева. Други 6 202 лева са неусвоени за насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания. За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, за работа на пълно или непълно работно време има 2 100 лева. За всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст, за работа на пълно или непълно работно време неусвоените средства са 3 181 лева. Още 4 065 лева пък са средствата за всяко разкрито работно място, на което са наети безработни лица над 55-годишна възраст. За ползване на горепосочените преференции работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходими документи – текущо до изчерпване на обявения финансов ресурс, уточняват от “Бюро по труда”.

По отношение на програми за обучение и заетост има 4 преференции с неусвоен финансов ресурс. Общо 12 918 лева са неусвоени за Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица в компонент частен сектор. 45 140 лева пък има по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица в компонент публичен сектор. Други 13 900 лева са за национална програма “Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”. По национална програма “Помощ за пенсионерите” неусвоените средства са в размер на 24 371 лева.

Единствено за обучение на възрастни няма неусвоени средства в дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Виж също...

Loading...