Над 230 човека са извършили общоопасните престъпления в област Перник през 2017 година и са осъдени за провиненията си

През 2017 година с най-голям брой и относителен дял са общоопасните престъпления – 241, или 60.6 % от общия брой на наказаните престъпления, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Осъдените за извършването на този вид престъпления са 235, или 59.9 % от общия брой на осъдените лица. Спрямо 2016 година се наблюдава намаление с 6.2 % при престъпленията и с 5.2 % на лицата, осъдени за извършени общоопасни престъпления.

На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане през 2017 година са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 61 извършени престъпления, или 15.3 % от общия брой на престъпленията, завършили с осъждане. В сравнение с 2016 година броят на този вид престъпления, завършили с осъждане намалява с 54.5 %. Лицата, осъдени за престъпления против собствеността през 2017 година са 72, като спрямо предходната година се отбелязва намаление с 54.4 %.

През 2017 година са осъдени за извършването на:

  • Престъпления против личността – 24 лица (6.1 % от всички осъдени)
  • Престъпления против стопанството – 21 лица (5.4 %)
  • Престъпления против брака, семейството и младежта – 18 лица (4.6 %)
  • Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 10 лица (2.6 %)
  • Документни престъпления – 5 лица (1.3 %)
  • Престъпления против реда и общественото спокойствие – 4 лица (1.0 %)
  • Престъпления против правата на гражданите – 3 лица (0.8 %)

Разпределението на осъдените през 2017 година лица по пол и възраст показва, че броят на осъдените мъже е 357, или 91.1 % от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са осъдените мъже във възрастовата група 30 – 39 години – 98 лица, или 27.5 % общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 35, като с най-висок брой и относителен дял са осъдените жени във възрастовата група 30 – 39 години (15 лица), или 42.9 % от общия брой на осъдените жени.

Структура на осъдените лица по възраст в област Перник през 2017 година

Виж също...

Loading...