Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 година в област Перник намаляват с близо 30 % в сравнение с 2016 година

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 година е 392, като в сравнение с 2016 година намалява с 27.0 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 11, или 2.8 % от всички осъдени. В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лицата, осъдени на „лишаване от свобода”. През 2017 година те са 314, или 80.1 % от общия брой на осъдените лица.

Осъдени на лишаване от свобода в област Перник през 2017 година

Наказанието „пробация” е наложено на 66 лица (16.8 % от всички осъдени), а „глоба” – на 11 лица (2.8 %). На „обществено порицание” е осъдено 1 лице (0.3 %).

Структура на осъдените лица по наложени наказания  в област Перник през периода 2013 – 2017 година

Виж също...

Loading...