Агенция по заетостта: Бюрата по труда в страната предлагат финансови преференции за работодатели и безработни

Чрез своите териториални структури – бюрата по труда, Агенцията по заетостта предлага финансови преференции за работодатели и регистрирани безработни. Те могат да се възползват от тях по различни програми и мерки за стимулиране на заетостта и/или пригодността за работа от Закона за насърчаване на заетостта, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

Една част от преференциите са насочени към работодатели, обявили в бюрата по труда свободни работни места. Те ще могат да получат финансова подкрепа, ако от насочените регистрирани безработни одобрят лице (представител на целева група) по програма или мярка, за която бюрото по труда разполага със свободни средства за сключване на нов договор. Чрез предоставяните преференции работодателите могат да получат субсидии за осигурена заетост, включително и чрез стажуване, чиракуване или дуално обучение на безработни от различни групи, в това число: до 29 години или над 50 години; на хора с трайни увреждания; на продължително безработни; на родители с деца до 5 години и други. Целта е да се подпомогне трудовата реализация на тези безработни лица, които по различни причини не са предпочитани от търсещите работна сила.

Успоредно с това, Агенцията по заетостта предоставя финансова подкрепа и на безработните лица, с която да стимулира тяхната мобилност или предприемачество. Безработните могат да кандидатстват и получат средства за извършвани ежедневни разходи за междуселищен транспорт до и от работното място, както и за поемане на квартирни и други разходи при започване на работа в населено място, отдалечено над 50 километра от местоживеенето им. Стартирането на собствена стопанска дейност може да бъде подпомогнато въз основа на одобрен бизнес проект чрез получаване наведнъж на полагащите се обезщетения при безработица или предоставяне на еднократна сума за стартиране на бизнес. И при двете мерки могат да се предоставят и средства за други съпътстващи старта на бизнеса услуги. Предлаганият инструментариум включва голямо разнообразие от период, вид и размер на субсидиране, като конкретните параметри на финансовите стимули по отделните програми и мерки се определят в ежегодно утвърждавания Национален план за действие по заетостта.

Всяко бюро по труда разполага със средства по част от различните програми и мерки за насърчаване на заетостта, предоставящи преференции на работодатели или безработни. Актуалните възможности за кандидатстване по тях до изчерпване на планирания финансов ресурс са обявени на електронната страница на Агенцията по заетостта, в рубрика „Обяви за финансиране по региони”, структурирани за всяка от 9-те Регионална служба по заетостта (ДРСЗ) в подрубрики „Насърчителни мерки за безработни” и „Насърчителни програми и мерки за работодатели”.

Свободните средства са обявени и на информационното табло във всяко бюро по труда в страната, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференциите.

Виж също...

Loading...