Общински съвет-Брезник ще решава за включване на брезнишката гимназия и детската градина в Ноевци в списъка на защитените

Общински съвет-Брезник ще разглежда няколко докладни, които са свързани със средно училище “Васил Левски” в град Брезник и част от детска градина “Брезица” в село Ноевци. Точките ще бъдат разгледани на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе през следващата седмица, става ясно от сайта на общинската администрация.

Общинските съветници ще решават дали да включат средно училище “Васил Левски” в Списъка на защитените училища за учебната 2018/2019 година. Списъкът със защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на Общината след решение на Общинския съвет, става ясно от докладната.

Друго решение, което местните съветници ще извършат е свързано с включването на част от детска градина “Брезица” в Ноевци в списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019 година. Защитените детски градини получават ежегодно допълнително финансиране чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за брой деца в предучилищна възраст в детска градина или част от детска градина, по-малък от 24 – в размер 15 на сто от стандарта за дете в подготвителна група, умножен по разликата между 24 и реалния брой на децата в задължителна предучилищна възраст, става ясно от текст в докладната. Освен това съветниците трябва да решат дали да включат част от детска градина “Брезица” в Ноевци в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.

Заседанието ще се проведе на 23 август (четвъртък) от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Вижте проекта за дневен ред на предстоящото заседание:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 1. Докладна записка относно информация за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.06.2018г на Община Брезник
 2. Докладна записка относно промяна на индикативния разчет за средствата за сметките от ЕС за 2018г
 3. Докладна записка относно включване на Средно училище “Васил Левски” град Брезник в Списъка на защитените училища за учебната 2018/2019г
 4. Докладна записка относно включване на част от Детска градина “Брезица” с. Ноевци в списъка на защитените детски градини и училища за учебната 2018/2019г
 5. Докладна записка относно включване на част от Детска градина “Брезица” с. Ноевци в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019г
 6. Докладна записка относно утвърждаване на еднократен размер на обезщетение за учредяване право на прокарване на трасе и сервитутна зона върху имоти, общинска собственост в землището на с.Завала
 7. Докладна записка относно публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година 2018/2019г на свободни имоти – пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ
 8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гърло, Община Брезник , с цел възстановяването й на наследниците на Никола Йотов Марков
 9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Гърло, Община Брезник , с цел възстановяването й на наследниците на Зара Станков Петров
 10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището нас.Гигинци, Община Брезник , с цел възстановяването й на наследниците на Крум Миланов Цветков
 11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на гр. Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Лефтерка, Марийка, Борис М.Дойчинови
 12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Сопица, Община Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Никола Денков Кузманов
 13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Горни Романци, Община Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Васил Георгиев Пайчев
 14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Конска, Община Брезник, с цел възстановяването й на наследниците на Ефросимка Крумова Алексиева
 15. Заповед на ИД Областен управител относно връщане за ново обсъждане на Решение № 671 от Протокол №10/ 26.07.2018г.
 16. Други

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Виолета Младенова/

Виж също...

Loading...