Прехвърлянето на язовир “Лялинци” на държавата ще бъде на дневен ред пред общинските съветници на Трън

Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Лялинци” ще бъде разглеждано от Общински съвет-Трън на редовно заседание през следващата седмица, съобщават от сайта на общинската администрация.

В началото на месец август Zapadno.com информира читателите си, че Община Трън има намерение да се откаже от стопанисване на язовира в землището на трънското село Лялинци и да го предостави на държавата. Прочетете още по темата, ако сте пропуснали публикацията: Община Трън има намерение да се откаже от стопанисване на язовир „Лялинци“ и да го предостави на държавата

Заседанието на Общински съвет-Трън ще се проведе на 30 август (четвъртък) от 14:00 часа в заседателната зала на Община Трън. Вижте проекта за дневен ред на заседанието:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

  1. Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на язовир „Лялинци” с ПИ №000215, по вид собственост-общинска публична, актуван с Акт за публична общинска собственост №335/01.07.2003г., с площ от 43,586 дка, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в землището на с. Лялинци, община Трън.

Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

  1. Приемане на решение за предоставяне под наем на терен , находящ се в гр.Трън, ул.“Владо Васев“ пред оградата на имот, отреден за „В и К“ в кв.22 по рег. план на град Трън, за поставяне на „Преместваем обект – Павилион  за търговски дейности “ с обща площ от 15 кв.м.

Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

  1. Отдаване под наем на общински имоти, представляващи земеделска земя от ОПФ с н.т.п. – ниви в землищата на населените места на община Трън.

Внася Цв.Цветкова-Кмет на Община Трън

4. Удостояване със званието „ Почетен гражданин на гр. Трън“.

Внася С.Стефанова-общински съветник

 

5. Питания.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      Б.Харалампиев/

Виж също...

Loading...