Областна дирекция “Земеделие” ще информира земеделските стопани в региона за терените проверки и тяхната цел

Министерство на земеделието, храните и горите стартира специализираните теренни проверки на физически блокове. Теренните проверки стартират в периода 28 – 31 август. Съгласно заповед на министъра на земеделието, храните и горите, Областна дирекция „Земеделие”-Перник информира кметовете на съответните общини за стартиране на терените проверки и тяхната цел, като предстои информирането и на земеделските стопани в даденото землище, заявили площи за подпомагане във физическите блокове, попадащи в графика за проверка, съобщиха от дирекцията.

Основана цел на проверката е да установи дали съответните площи във физически блокове, включително всички площи, заявени извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 година, отговарят на условията за подпомагане съгласно Наредба № 2 от 26 март 2018 година за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Проверките касаят и определяне/актуализиране на границите на физическите блокове с оглед обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), както и техния начин на трайно ползване.

Проверките на физически блокове могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката, съгласно оповестения индикативен график. Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици за проверка, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, са публикувани на интернет страницата на Областна дирекция „Земеделие”-Перник, както и на информационните табла в Областна дирекция „Земеделие” и общинските служби по земеделие в областта.

В резултат на данните от извършените теренните проверки и предстоящата дешифрация на новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхвата на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2018 година.

Виж също...

Loading...