1 347,8 милиона лева са общинският дълг и общинските гаранции на администрациите в страната за първите 6 месеца на годината

Анализът на данните в края на второто тримесечие на 2018 година спрямо края на 2017 година, както и спрямо същия период на 2017 година, показва, че средният дял на приходите в общите постъпления за страната нараства до 41,95 % спрямо 38,39 % в края на 2017 година, но остава по-нисък спрямо същия период на миналата година (43,52 %), съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.

Приходите превишават разходите за местни дейности към края на второто тримесечие на 2018 година при 29 % от общините (при 77 общини), подобрение спрямо същия период на миналата година (при 70 общини и 26 %), докато към края на 2017 година този резултат се наблюдава само при 9 % от всички общини (24 общини). Броят на общините, които отчитат дял на приходите от общите постъпления, по-висок от средния за страната, не се променя значително и в трите разглеждани периода. Наличните в края на юни 2018 година задължения за разходи към годишния размер на разходите на общините достига 3,9 % (при 4,8 % към 30 юни 2017 година и 7,2 % към 31 декември 2017 година). Броят на общините, превишаващи средните нива за страната е 82 (при 75 за същия период на миналата година и 63 към края на 2017 година). Към 30 юни 2018 година в 20 общини задълженията за разходи към годишния размер на разходите превишава 15 на сто (при 27 общини за същия период на миналата година и също толкова в края на 2017 година). Като цяло, приходите на общините са около 40 % от общия размер на постъпленията им (приходи и трансфери), като делът на общините с равнище на този показател над средното за страната е 14,3 % (около 38 общини).

Просрочените задължения на общините към 30 юни 2018 година са в размер на 138,2 милиона лева, в това число по бюджета на общините 126,1 милиона лева, като са формирани от 134 общини (50,6 % от общия брой общини). Над 49 % (131 общини) завършват второто тримесечие на 2018 година без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 38,5 % (102 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е приблизително 36,6 милиона лева. В същото време 44 общини (16,6 % от всички) увеличават просрочените си задължения в рамките на една година общо с 16,2 милиона лева. Само 5 общини (Генерал Тошево, Ябланица, Разград, Котел, Стралджа) запазват размера на просрочените си задължения без изменение в рамките на последната година. В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 3,0 милиона лева и съставляват около 2,4 % от размера на просрочените задължения в бюджета.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30 юни 2018 година възлизат на 1 347,8 милиона лева, в това число 578,1 милиона лева вътрешен (42,9 %) и 769,7 милиона лева (57,1 %) външен дълг. Дългът на Столична община формира 54,1 % от общия размер на дълга. Спрямо края на 2017 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции се увеличава с 85,9 милиона лева, което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 17,9 милиона лева и на увеличение на размера на външните заеми с 103,8 милиона лева.

От началото на 2018 година, на основание член 130е, алинея 4 във връзка с член 130ж от Закона за публичните финанси, министърът на финансите не е съгласувал планове за финансово оздравяване на общини. Усилията на Министерството на финансите продължават и през следващите тримесечия в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските бюджети. Препоръчително е общините да приемат и изпълняват оздравителни планове при наличие не само на три или повече от показателите по член 130а от Закона за публичните финанси, но и при индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така те ще преодолеят и елиминират своевременно риска да нарушат фискалните правила и параметри по Закона за публичните финанси.

Виж също...

Loading...