Огнище на Африканска чума при домашни свине е потвърдено в България

На 31 август 2018 година Националната референтна лаборатория потвърди инфекция с вируса на африканска чума при домашни свине, в село Тутраканци, община Провадия, област Варна. Сигналът за повишена заболеваемост в животновъден обект тип „заден двор“ e постъпил в Българска агенция по безопасност на храните на 30 август 2018 година, в резултат от разяснителната кампания за опасностите от Африканска чума по свинете предприета от Българска агенция по безопасност на храните, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

В засегнатия животновъден обект са отглеждани общо 7 прасета за угояване.
Незабавно взетите проби са изследвани и потвърдени положителни за наличие
на вируса на Африканска чума по свинете от Националната референтна лаборатория.

Със заповед на изпълнителния директор на Българска агенция по безопааност на храните се предприемат мерки за
ликвидиране на огнището и ограничаване разпространението на заболяването. Също така се обявява 3-километрова предпазна зона около огнището, в която
влизат село Тутраканци и село Бозвелийско, община Провадия, област Варна. Обява и десет (10) километра наблюдавана зона около огнищата, в която влизат населените места от община Провадия, област Варна, община Аврен, област Варна, община Долни Чифлик, област Варна, община Дългопол, област Варна.

В тези населени места ще започне преброяване и актуализация на данните за домашните свине и животновъдните обекти в информационната система ВетИС, ежеседмични клинични прегледи за чума по домашните свине и други заразни болести във всички обекти с домашни свине.

В област Варна се забранява търговията, придвижването и транспорта на
домашни свине с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и след
разрешение от официален ветеринарен лекар или на такива преминаващи
транзит. Забранява се организиране на пазари и изложби на свине и свободно
пасищно отглеждане на Източнобалкански свине и кръстоски на
Източнобалканската свиня. Тези породи незабавно трябва да бъдат затворени
във фермите.

Собствениците на убитите животни ще получат обезщетение съгласно чл.
141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове /ДВ бр. 62 от 01.08.2006 г./.

Виж също...

Loading...