Окръжна прокуратура-Перник оспорва в административния съд Наредба на Община Трън, свързана с общинското имущество

В Административен съд-Перник е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура-Перник срещу Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Трън, съобщиха по-рано днес от съдебната институция.

Наредбата е приета с Решение № 82 от 27 август 2008 година по протокол № 9 от редовно заседание на Общински съвет-Трън, проведено на 27 август 2008 година. Образувано е административно дело в
Административен съд-Перник.

С решението си преди 10 години, минипарламентът на Трън е отменил тогавашната Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която пък е била приета 3 години по-рано – през 2005 година. Освен това Общинският съвет е бил отменил и раздел ІV – Управление на земи от общинския поземлен фонд от Наредбата по член 8, алинея 2 от 2001 година. Заедно с решението за отмяната на Наредбата е гласувано да бъде приета и нова такава, която е влязла в сила от 1 септември 2008 година.

Виж също...

Loading...