11 отпаднали деца и ученици са върнати в детската градина и училището на Трън, а в Брезнишко върнатите са само 4

Областен координационен център по обхващане и включване в образователната система на отпадналите деца и ученици беше създаден към областния управител, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Перник.

Ирена Соколова проведе работна среща за създаването на Областен координационен център и изпълнение на Постановление №100 на Министерски съвет от 8 юни 2018 година за функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

За целите на Механизма кметовете на общини разпределят територията на общината на райони на обхват, които включват прилежащия район на една или повече образователни институции. Началниците на регионалните управления на образованието създават със заповед и актуализират екипите за обхват. Екипите за обхват включват представители на регионалните управления на образованието, на съответните институции в системата на предучилищното и училищното образование от района им на обхват, на съответната община, на съответната дирекция “Социално подпомагане” и на съответната областна дирекция/районно управление на МВР, регионалните здравни инспекции и други.

За функционирането на механизма се внедрява, развива и управлява Информационна система за реализация на механизма (ИСРМ), чрез която директорите на дирекции “Социално подпомагане” предоставят информация за необхванати деца, отпаднали или с риск от отпадане от образователната система. Регионалните здравни инспекции следят за истинността на представените медицински бележки или други медицински документи. Координационното звено (център) ще координира работата на ведомствата и системата от мерки за превенция на отпадането на деца и ученици от област Перник от образователната система.

По време на заседанието беше представен напредъка в работата на екипите по обхват, за чиято дейност се въвеждат нови изисквания. Очертани бяха и основните предизвикателствата пред институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. По данни на Регионалното управление по образованието-Перник, се запазва трайно тенденцията за намаляване броя на отпадналите
ученици.

На територията на област Перник са сформирани 24 екипа за обхват, в състава на които са включени общо 314 представители на училища, детски градини, общини, дирекция „Социално подпомагане” Перник, Областна дирекция на МВР Перник и Регионално управление по образованието-Перник. От тях: 120 са от училища, 69 от детски градини, 42 от общини, 39 от дирекция „Социално подпомагане”-Перник, 34 от Областна дирекция на МВР – Перник и 10 от Регионално управление по образованието-Перник. Членовете на екипите са посетили 1 459 адреса по един или няколко пъти. В резултат от извършените обходи са върнати в училищата и детските градини 137 деца и ученици, в това число в община Перник – 92; в община Радомир – 27; в община Трън – 11; в община Брезник – 4 и в община Ковачевци – един ученик.

Създаването на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст подкрепя изпълнението на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите училище (2013-2020), разработена в съответствие с целта на Стратегическата рамка на Национална програма за развитие на Република България „България 2020“ за повишаване на
жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване. Механизмът е в съответствие и с набелязаните широкообхватни мерки за подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, заложени в Национална стратегия за детето 2008-2018 година, Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020 година) и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 година.

На 19 септември, в Перник, ще се проведе съвместна среща между Регионалното управление по образованието и директори на училища от областта за продължаващите дейности по Механизма за връщане на отпаднали ученици.

В публикацията са използвани снимки от пресцентъра на Областна администрация-Перник и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...