Община Брезник с намерение да прехвърли общинските язовири “Конска”, “Завала” и “Кошарево” на държавата

Общински съвет-Брезник ще заседава извънредно през утрешния ден. Съветниците ще разглеждат докладна относно безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири общинска собственост, научи Zapadno.com.

Докладната е входирана от кмета на Община Брезник Васил Узунов и е основание заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, който е обнародван в “Държавен вестник” от 3 юли 2018 година. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е направила проверки на язовирите “Конска”, “Кошарево” и “Завала”, от които е станало ясно, че са дадени предписания, които изискват по-сериозни инвестиции.

За язовир “Конска” е необходимо да се поддържа мъртъв обем с постоянен срок до привеждане на язовирната стена в изправно техническо състояние, както и да се изгради дренажна призма и отводящ тръбопровод от зоната на овлажняване до отводнителния канал, съгласно изготвения технически анализ на язовир “Конска”.

Според предписанията от контролиращия орган за язовир “Завала” пък трябва да се изготви анализ и оценка на възможността и целесъобразността от извършване на ремонт или реконструкция на язовирната стена и съоръженията към нея или за пристъпване към извеждане от експлоатация и/или ликвидация. Анализът и оценката се приемат от Експертен технически съвет, назначен от собственика. Срокът е 1 октомври 2018 година.

Водното ниво на язовир “Кошарево” трябва да се поддържа до 1 метър под кота “преливен ръб”, със срок на изпълнение до възстановяване на експлоатационното състояние на преливника и осигуряване на проводимостта му. Освен това трябва да се отстрани теча от фланеца след първия спирателен кран на основния изпускател. Срокът за това действие е бил до 10 септември 2018 година. На язовира трябва и да се изгради шибърна шахта и енергогасителна шахта на спирателния кран на основния изпускател на сухата страна. Срокът за изпълнението на това също е бил до 10 септември 2018 година. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е дала предписание и за премахване на дървесната и храстовидната растителност от въздушния откос на язовирната стена със срок на изпълнение до 31 октомври 2018 година.

Кметът Васил Узунов е посочил още, че при неизпълнение на предписанията в указания срок, контролиращия орган съставя актове за нарушения и наказателни постановления като глобите са от 1 000 до 20 000 лева и независимо от наличието на концесионер или наемател се налагат на собственика, тоест на Общината.

Язовирите “Завала” и “Кошарево” са отдадени на концесия, като концесионерите съгласно поетите задължения по договорите са задължени в срок от една година за своя сметка да приведат състоянието на язовирната стена в съответствие с изискванията на подобен род хидромелиоративни съоръжения, както и през целия срок на концесията да се поддържа язовирната стена в съответствие с нормативните изисквания и да плаща редовно концесионната вноска. От докладната на кмета към Общински съвет става ясно още, че тези задължения не се спазват, както и изпълнението на предписанията в указания срок.

Предложението на кмета на Община Брезник към местния мини парламент е да даде съгласието си за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на държавата на язовирите “Конска”, “Завала” и “Кошарево”.

Законотворците ще заседават извънредно утре (четвъртък) от 15:30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Брезник на площад „9-ти септември” № 2.

Виж също...

Loading...