Близо 500 са били сформираните групи за извънкласни дейности в училищата в област Перник по проект „Твоят час“

Преди дни се проведе регионална пресконференция по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове, съобщиха от Регионално управление на образованието-Перник, което организира събитието.

В пресконференцията взеха участие директорите на училища, изпълняващи дейностите по проекта от област Перник, експерти от Регионално управление на образованието-Перник и представители на регионални медии. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Проектът се изпълнява за втора учебна година от всички държавни и общински училища, намиращи се на територията на област Перник, като за учебната 2017/2018 година броят на сформираните групи за извънкласни дейности е 492, от които 302 групи за занимания по интереси и 190 групи за преодоляване на обучителни затруднения. Проектът като форма за мотивация и индивидуална подкрепа доведе до сътрудничество между учители, ученици и родители и съдейства за превръщането на училището в по-привлекателно място за учениците, уточниха още от Регионално управление на образованието.

Виж също...

Loading...