Комисия установи, че учебните заведения в община Брезник имат готовност за предстоящата учебна 2018/2019 година

Общински съвет-Брезник ще разглежда информация относно готовността на учебните заведения на територията на община Брезник за учебната 2018/2019 година. Това ще стане на редовно заседание на местния мини парламент, което ще се проведе на 20 септември (четвъртък), съобщават от сайта на Община Брезник.

Комисия, която е била определена от кмета на Община Брезник Васил Узунов е проверила готовността на учебните заведения за учебната 2018/2019 година, която ще бъде официално открита утре (17 септември). Проверката е била извършена на 4 септември по няколко критерии, сред които условията и организацията на дейностите в предучилищното образование в общинските детски градини, здравното обслужване на децата и учениците в детските градини и училищата, сигурността на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие, както и други.

Според информацията от Комисията материално-техническите бази в средно училище “Васил Левски” в град Брезник и основно училище “Христо Смирненски” в село Ноевци са в добро състояние. По отношение на кадровата сигурност училището в Брезник разполага с правоспособни учителски кадри за всички степени и учебни предмети за учебната 2018/2019 година. В основното училище в Ноевци също са осигурени правоспособни учителски кадри по учебните предмети за 5-7 клас за учебната 2018/2019 година, с изключение на учител по английски език, предстои да се подпишат договори с учители за 1-4 клас. Комисията е разглеждала учебните заведения и по други критерии, които ще бъдат на дневен ред пред общинските съветници на Брезник. Положението в детска градина “Брезица” и нейният филиал в село Ноевци също е добро и имат готовност за нормално протичане на учебния процес през учебната 2018/2019 година.

Общински съвет-Брезник ще разглежда и други 18 докладни в проекта за дневен ред. Заседанието ще се проведе на 20 септември от 10:30 часа в малкия салон на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник. Вижте проекта за дневен ред на предстоящата сесия:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брезник

2. Докладна записка относно промяна в поименния списък за капиталови разходи през 2018г

3. Информация за готовността на учебните заведения на територията на Община Брезник за предстоящата учебна 2018-2019 година

4. Докладна записка относно изработване на проект ПУП-ПЗ на земеделска земя – нива, четвърта категория, ПИ № 030018 по КВС на с.Бабица, Община Брезник, собственост на Пепа Димитрова Панева и Антоанета Трайкова Николова във връзка изискванията на чл. 124а, за промяна на предназначението на земеделска земя за жилищно строителство.

5. Докладна записка относно погасяване по давност право на строеж при условията на чл. 67 ал. 1 от Закона за собствеността

6. Докладна записка относно промяна начина на трайно ползване от “нива” в “ливада” или “пасище” на имот в землището на село Гигинци

7. Докладна записка относно вземане на решение за допълване на списъка на пасища, мери и ливади за отдаване под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,съгласно чл. 37и ал. 3 от ЗСПЗЗ

8. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Видрица, с цел възстановяването й на наследниците на Васил Триков Тончев

9. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Арзан, с цел възстановяването й на наследниците на Любомир Петров Величко

10. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Иван Алексов Ваклинов

11. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на наследниците наСлаве Таков Илиев

12. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с. Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Крум Алексов Митов

13. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Бегуновци, с цел възстановяването й на наследниците на Вита Герева Генева

14. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Арсо Стоилков Гелев

15. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Муртинци, с цел възстановяването й на наследниците на Йосиф Дамянов Стоянов

16. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Александър Стоилков Гелев

17. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Садовик, с цел възстановяването й на наследниците на Милан Дойчинов Величков

18. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Костадин Стоилков Гелев

19. Докладна записка относно предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землището на с.Ноевци, с цел възстановяването й на наследниците на Стоян Стоилков Гелев

20. Други

В публикацията са използвани снимки от ОУ “Христо Смирненски” – Ноевци и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...