ЧЕЗ ще възложи последваща проверка на електромерите на дружеството в Брезник и други райони на страната

Договаряне с предварителна покана за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на последваща проверка на електромери, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД в оперативни центрове на страната е обявило дружеството, сочи справка в Агенция по обществени поръчки.

Предметът на обществената поръчка е разделен на пет обособени позиции, в които фигурира и град Брезник. Последващата проверка на електромерите се извършва съгласно изискванията на Закона за измерванията и изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както и на всички други закони и нормативни документи, имащи отношение към изпълнението на услугата. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 5 500 000 лева без включен ДДС.

Виж също...

Loading...