Над 2 000 деца се отглеждат от приемни семейства по проект, който ще приключи с предложение за единен разходен стандарт

На своето 12-о заседание Координационният експертен съвет (КЕС) към проекта „Приеми ме 2015“ потвърди като основна своя задача с организационните и методологични ресурси на проекта да разработи обосновано предложение за единен разходен стандарт за социалната услуга „приемна грижа“ в края на действието на проекта. Въз основа на прегледа на дейностите по предоставяне на услугата по проекта бе коментирана необходимостта от предложения за корекции в размера на възнаграждения (основни, за обучения, за супервизии, за издръжка и други). КЕС се запозна и с концепцията за приемна грижа, разработена в проекта на Закон за социалните услуги, с цел постигане на съответствие на развиваните практики с предстоящите промени в нормативната уредба, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

Към 31 август 2018 година действащите споразумения за партньорство с Общини от 28-те области на страната са 156, като услугата реално се предоставя в 149, сочат актуалните данни от направения преглед за развитието на приемната грижа. Децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в тези 149 общини, са 2 067.  През общо 32-та месеца за предоставяне на услугата по проекта под приемна грижа са преминали 4 596 деца, новонастанените през първите осем месеца на 2018 година са 688. Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата – Общини партньори по проекта, към края на август тази година са 2 158 (2 151 професионални и 7 доброволни), като от тях с настанени деца са 1 706.

КЕС, в който са включени представители на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Националната асоциация по приемна грижа (НАПГ), Уницеф България, Национална мрежа за децата (НМД), обсъди свои предстоящи организационни дейности, като непроменена цел си остават постоянните усилия за по-доброто качество на приемната грижа.

За средата на октомври тази година е планирано провеждането на петата национална информационна среща по проекта „Приеми ме 2015“, чийто формат предвижда участието на 28-те администратори от областните градове (в това число Ботевград) и представители на областните екипи по приемна грижа – началниците и социални работници от тези екипи.

Заложеният акцент в работата на форума е ефективността на провежданите обучения и супервизии, като основен фактор за повишаване качеството на приемната грижа.

Виж също...

Loading...