Прокуратурата внесе протест срещу нарушение в Наредбата за местните такси и цени на услуги на община Трън

При извършена проверка по реда на надзора за законност Окръжна прокуратура-Перник е установила противоречие на норми от приетата от Общински съвет-Перник наредба с материално правна разпоредба на Закона за местните данъци и такси и Закона за гражданската регистрация. Поради това в Административен съд-Перник е внесен протест с искане приетите от Общинския съвет норми да бъдат отменени като незаконосъобразни, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Член 32 от Наредбата касае такси за административни услуги по гражданското състояние. Общински съвет-Перник е въвел заплащане на такса за административна услуга – „Пресъставяне на акт за граждански брак от чужбина. Пресъставяне на акт за смърт от чужбина“ и „Признаване на чуждестранни съдебни решения/прекратяване на граждански брак, промяна на име, установяване и оспорване на произход, за промяна в гражданското състояние на лицата“, според сроковете за изпълнение на услугата. По този начин са въведени нови такси, извън предвидените в Закона за местните данъци и такси.

Съгласно Закона за гражданската регистрация събитията по гражданското състояние настъпили в чужбина за лица, които към момента на събитието са български граждани, се регистрират в страната въз основа на препис или извлечение от съставен от чуждестранен местен орган или от български дипломатически или консулски представител акт за гражданско състояние служебно или по искане на заинтересованото лице. Съгласно разпоредбата на член 40, алинея 1 от Закона за гражданската регистрация длъжностните лица по гражданското състояние в съответните общини съставят акт за гражданско състояние безплатно.

Подобно нарушение е допуснато и в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общински съвет-Трън.

Предвижда се заплащане на такса в размер на 4 лева при промяна в актовете по гражданското състояние в противоречие с нормата на член 110, алинея 2, точка 4 от Закона за местните данъци и такси, в която изрично е указано, че такса за тази услуга не се дължи. Окръжна прокуратура-Перник оспорва и въведените такси от 12 лева за издаване на оригинално удостоверение за сключен граждански брак и 60 лева при съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина.

Очаква се решението на съда по внесените от Окръжна прокуратура-Перник протести.

Виж също...

Loading...