Върховната административна прокуратура се захвана със законността на Наредба за общинското имущество в община Трън

От Върховната административна прокуратура е извършена проверка за законност спрямо подзаконови нормативни актове, приети от съответните Общински съвети с цел да се установи спазването на административнопроизводствените правила. При издаването на нормативни актове се съблюдава законоустановен ред, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

В началото се изработва и публикува проект на акта на интернет страницата на съответната община и/или общински съвет заедно с мотиви или доклад съгласно член 26 и член 28 от Закона за нормативните актове. На заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като след законодателната промяна в сила от 4 ноември 2016 година срокът за обществени консултации по правило е не по-кратък от 30 дни. Компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения.

Описаните изисквания са въведени от законодателя с цел да се осигури зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. При проверката са разкрити нарушения на описаните изисквания и са предприети  действия по реда на надзора за законност от териториалните прокуратури. Изготвени  са 94 протести до съответните административни съдилища..

Сред оспорените подзаконови нормативни актове са: Наредби за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в общините Силистра, Габрово, Перник, Велинград, Димитровград, Симеоновград, Пещера, Севлиево, Гълъбово, Трявна, Мездра; Наредби за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в общините Силистра, Перник, Габрово, Радомир, Бобов дол, Трявна, Дряново, Сунгурларе, Трън; Наредби за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти  на територията на общините Габрово, Перник, Созопол, Поморие, Карнобат, Айтос, Севлиево, Трявна, Мездра; Наредби за управление на общинските пътища в общините Перник, Поморие, Гълъбово, Бобов дол, Несебър, Трявна, Рила;  Правилници за организацията и дейността на Общински съвет-Силистра и Общински съвет-Невестино и други.

Към момента 25 прокурорски акта са уважени, а за неприключилите производства ще бъде предоставена допълнителна информация.

Виж също...

Loading...